หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักบริหารระดับกลางและระดับสูงได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และบูรณาการความรู้ทางการบริหารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาทักษะ เทคนิค ค่านิยม วิสัยทัศน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักบริหารในภาครัฐและธุรกิจเอกชน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 8 นำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษสภาวิศวกร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และนายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เป็นตัวแทนรับมอบงานพร้อมด้วยกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และสมัยที่ 8 ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งและรับมอบงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักบริหารระดับกลางและระดับสูงได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และบูรณาการความรู้ทางการบริหารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาทักษะ เทคนิค ค่านิยม วิสัยทัศน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักบริหารในภาครัฐและธุรกิจเอกชน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

18 hours ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Oct 2023

นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 8 นำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์

1 day ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

4 Oct 2023

สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษสภาวิศวกร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และนายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เป็นตัวแทนรับมอบงานพร้อมด้วยกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และสมัยที่ 8 ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งและรับมอบงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

3 days ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Oct 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม และคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

3 days ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Oct 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

ตามที่สภาวิศวกรได้ มีประกาศ สภาวิศวกรที่ 2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention ได้แก่ บริษัท ออคโต้ โซลูชั่น จำกัด

1 week ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

26 Sep 2023

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธส.) ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำคงที่นาน 3 ปี เฉลี่ย 3 ปี = 2.70% ต่อปี เดือนที่ 1-6 = 0.70% ต่อปีเดือนที่ 7 – 24 = 2.70% ต่อปีปีที่ 3 = 3.70% ต่อปีปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ” ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% (5.90%) ต่อปี– ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% (6.40%) ต่อปี ***อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร MRR […]

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 Sep 2023

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.เข้าการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกรให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Sep 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

19 Sep 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

18 Sep 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

🔴 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

15 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9203 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 4 -26 พฤศจิกายน 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023