หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 และคณะเข้าพบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ เข้าพบ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ของประเทศ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของงานวิศวกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินการของสภาวิศวกรในเรื่องนี้และการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ จะช่วยผลักดันภารกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านงานทางวิศวกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73 ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิธีสมัคร :1) สมัครด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการ ณ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 9808 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2) ส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-942-8930 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-942-8930 , 02-942-83893) www.fpei.ku.ac.th หรือ www.eng.ku.ac.th 4) E-Mail : fpeilive@qmail.com หรือ […]

อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 และคณะเข้าพบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ เข้าพบ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ของประเทศ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของงานวิศวกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินการของสภาวิศวกรในเรื่องนี้และการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ จะช่วยผลักดันภารกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านงานทางวิศวกรรม

5 days ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 May 2024

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73 ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิธีสมัคร :1) สมัครด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการ ณ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 9808 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2) ส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-942-8930 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-942-8930 , 02-942-83893) www.fpei.ku.ac.th หรือ www.eng.ku.ac.th 4) E-Mail : fpeilive@qmail.com หรือ […]

5 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

สำนักงาน ป.ย.ป.ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. ….

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. …. ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal)ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567 คลิก

5 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 จึงต้องมีการสรรหาและเสนอรายชื่อของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวนไม่เกิน 9 คน เพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ วิธีการสมัคร : แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งกลับยังสำนักสิ่งแวดล้อมผ่านทาง1) ไปรษณีย์ 2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiabkk@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

5 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทดสอบความรู้ความชำนาญ ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อออกใบรับรองในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม (17 สาขาวิศวกรรม)

ด้วยสภาวิศวกรได้ออกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งข้อ 10 ของข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว กำหนดให้การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด และข้อ 3 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. 2564 กำหนดให้การทดสอบความรู้ระดับวิศวกร ให้กระทำโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ขอใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ ต้องเข้าทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด สภาวิศวกรจึงได้ออกประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ จำนวน 14 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง สาขาวิศวกรรมต่อเรือ สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิศวกรรมระบบราง สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน […]

1 week ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

17 May 2024

งานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สภาวิศวกรได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้ 1. จัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยวางแผนจัดเสวนาระดมสมอง จํานวน 3 คร้ัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 2. จัดทํา“แนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์“ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับวิศวกรและประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมต่อรัฐบาล 3. จัดโครงการร่วมมือ ฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ ในการวางโครงการ ออกแบบคํานวณ ควบคุมการสร้างหรือผลิต อํานวยการใช้ ท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไปสู่ความเป็นนกลางทางคาร์บอนและ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 1000 คนต่อปี วิศวกรท่านใดที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านนี้ สามารถมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและร่วมมือในการทำงานของสภาวิศวกรได้

1 week ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

16 May 2024

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าว โดยทำหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

15 May 2024

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ :เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านการจัดการยุคดิจิทัลและความยั่งยืน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ได้อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำและผู้บริหารในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความความเข้าใจ และความร่วมมือในด้านการจัดการดิจิทัลระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการวิจัยอันจะนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคเรียน : เดือนสิงหาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก สมัครเรียน คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 May 2024

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8) Admission Open for 2024 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 30 ท่าน ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 14 ธันวาคม 2567ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยโทร. 02-935-6440, 02-949-0651 ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 May 2024

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 6. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คลิก 7. ฉลากออมทรัพย์ ชุด นาคราช ธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์ ชุดนาคราช หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี(ซื้อสลาก 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72% ต่อปี และซื้อสลาก 1 ล้านบาท รับผลตอบเเทนขั้นต่ำ 1.84% ต่อปี) พร้อมลุ้น รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ […]

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 May 2024

วปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น.ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ลงทะเบียน คลิก หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนน CPD 14 หน่วย

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

2 May 2024