อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร และคุณสราวุธ อุตะมะ ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Apr 2024

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกรได้รับเชิญจากสำนักงาน อว. เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกร (เหรัญญิกสภาวิศวกร) และประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย และเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนภารกิจและสานต่อนโยบายการดำเนินงานในอนาคต

4 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

28 Mar 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม “สวน 15 นาที”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม “สวน 15 นาที” ณ COE green park อาคารที่ทำการสภาวิศกร COE green park สอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าชมและใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Mar 2024

สภาวิศวกรจับมือกับสำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดสวน 15 นาที ณ COE green park

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นายประสงค์ นรจิตร์ รองเหรัญญิกสภาวิศวกร และนายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมผู้บริหารได้ร่วมกันเปิดสวน 15 นาที ณ COE green park ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “สวน 15 นาที” ทั่วกรุง ที่ต้องการเพิ่มจำนวนพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตรต่อคน รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที หรือในระยะทางรัศมีประมาณ 800 เมตร และได้ร่วมกันปลูกต้นทองนพเก้าเพื่อเป็นสิริมงคล COE green park เชื่อมต่อเต็มความกว้างด้านหน้าของอาคารสภาวิศวกรด้านที่ติดกับถนนลาดพร้าว ยาวตลอดแนวอาคาร มีทางเข้าออกจากอาคารแต่ละชั้น ไปสูงสุดที่ระดับพื้นที่ชั้น 4 ของอาคาร ที่มีลานพื้นที่กิจกรรม และพระวิษณุกรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววิศวกร ท่านสามารถมาสักการะได้ทุกวันเวลา 06.00 […]

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

15 Mar 2024

สภาวิศวกรจัดกิจกรรม “ซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567”

สภาวิศวกรจัดกิจกรรม “ซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567” โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านการป้องกันภัย รวมถึงการปฏิบัติอย่างถูกวิธีและสิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่าน เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

6 Mar 2024

สภาวิศวกร-สป.อว. ลงนาม MOU การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

🔴 สภาวิศวกร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) ทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการยอมรับระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนการพัฒนาระบบรับรองของประเทศ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อตกลงระดับสากล Washington Accord และข้อตกลงระดับสากลอื่นๆ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมการ และเหรัญญิกสภาวิศวกร ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการ TABEE ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นสมาชิก Washington Accord (The […]

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

3 Mar 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และเลขาธิการสภาวิศวกรให้การต้อนรับวิศวกรใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 พร้อมด้วยนายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนายพิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ออกแบบบรรยายสรุปเรื่องแนวคิดการออกแบบด้านอาคารเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมพาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Feb 2024

นายกสภาวิศวกรให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Feb 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้แทนสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับสภาสถาปนิกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาสถาปนิก

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Feb 2024

คณะกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารพร้อมตอบข้อซักถามเพื่อประกอบการพิจารณา โดยทาง AATTN8A Consortium ได้ส่งโครงการ The Headquarters of Council of Engineers Thailand เข้าร่วมโครงการ

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

7 Feb 2024
1 2 11