สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย จัดงานการประชุมสามัญประจำปี 2567

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ให้ความใว้วางใจและเลือกใช้บริการห้องวิษณุกรรมประสิทธิ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานสภาวิศวกร เป็นสถานที่จัดงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 สนใจจองห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ติดต่อ : นางสาวสายชล วังบุญคง โทรศัพท์ 1303 ต่อ 203 มือถือ 08 9674 5333 Email : coe_marketing@coe.or.th สภาวิศวกรยินดีให้บริการค่ะ

1 week ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

3 Jul 2024

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ เป็นผู้แทนสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนา 4IR Workshop “Making ASEAN Trade In Services 4.0: Empowerment of New Professionals”

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนสภาวิศวกรได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4IR Workshop “Making ASEAN Trade In Services 4.0: Empowerment of New Professionals” ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา การสัมมนาดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยการจัดทำระบบบริการข้อมูลและการสร้างเครือข่ายการบูรณาการด้านดิจิทัล ทั้งนี้ ในการสัมมนาครั้งนี้ ยังมีผู้แทนจากองค์กรในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีจากประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนาม ผู้แทนสภาสถาปนิกจากประเทศกัมพูชา และผู้แทนสภาวิศวกรจากประเทศเมียนมาร์ รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา >>>> คลิก PowerPoint ประกอบการบรรยาย >>>> คลิก

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

27 Jun 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และประธานอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม The ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) ครั้งที่ 9 ของกลุ่มนักสำรวจวิชาชีพอาเซียน ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ณ เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา โดยสรุปสาระสำคัญของการขึ้นทะเบียนนักวิชาชีพสำรวจอาเซียน (ARS) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) ดังนี้

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Jun 2024

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการฯ เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) ครั้งที่ 52

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) ครั้งที่ 52 ของกลุ่มวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย) ณ เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา การประชุม ACPECC ครั้งที่ 52 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะจัดให้มีโครงการ ASEAN Engineering Awards และมีเงินรางวัลประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 200,000 บาท) ให้กับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ ซึ่งความคืบหน้าของประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของประเทศไทย เพื่อเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ […]

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Jun 2024

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จัดงานสัมมนากฎหมายควบคุมอาคารฉบับล่าสุด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เป็นสถานที่จัดงานสัมมนากฎหมายควบคุมอาคารฉบับล่าสุดกับการออกแบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง SM520 และกรณีศึกษาการก่อสร้างโครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สนใจจองห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ติดต่อ : นางสาวสายชล วังบุญคง โทรศัพท์ 1303 ต่อ 203 มือถือ 08 9674 5333 Email : coe_marketing@coe.or.th สภาวิศวกรยินดีให้บริการ

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Jun 2024

สมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ESiC) จัดงานการออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบหม้อแปลง

สมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ESiC) ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เป็นสถานที่จัดงานการออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบหม้อแปลง เมื่อวันจันทร์ 17 มิถุนายน 2567 สนใจจองห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ติดต่อ : นางสาวสายชล วังบุญคง โทรศัพท์ 1303 ต่อ 203 มือถือ 08 9674 5333 Email : coe_marketing@coe.or.th สภาวิศวกรยินดีให้บริการค่ะ

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Jun 2024

นายกสภาวิศวกรและคณะผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารได้เข้าพบนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ในโอกาสนี้สภาวิศวกรได้ขอสนับสนุนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE จาก กฟผ. นอกจากนี้ยังได้หารือถึงความต้องการด้านวิศวกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการร่วมมือกันสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

20 Jun 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และประธานอนุกรรมการ TABEE เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The International Engineering Alliance (IEA) Meeting 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และรองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการ TABEE เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The International Engineering Alliance (IEA) Meeting 2024 ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2567 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย มีผู้แทนเข้าร่วม จำนวน 106 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก โดยมีสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

20 Jun 2024

นายกสภาวิศวกรและคณะผู้บริหารเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการร่วมมือกันสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

11 Jun 2024

อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 และคณะเข้าพบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ เข้าพบ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ของประเทศ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของงานวิศวกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินการของสภาวิศวกรในเรื่องนี้และการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ จะช่วยผลักดันภารกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านงานทางวิศวกรรม

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 May 2024
1 2 12