สภาวิศวกรจัดเสวนาเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค”

สภาวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร เชิญผู้บริหารในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นงานระบบสาธารณูปโภคและอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะชนทุกส่วนหารือเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ประกอบไปด้วย ซึ่งแต่ละทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสาธารณะชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชน ทั้งนี้จะดำเนินการกำหนดมาตรการร่วมกันต่อไป

3 hours ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

30 Nov 2023

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผูบริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร เข้าพบนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เเละสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเเละบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ รมว.กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาระบบรับรองการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานสอดคล้อง ตามข้อตกลง Washington Accord เพื่อยกระดับให้วิศวกรของไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้น เเละได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเคลื่อนย้ายประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ โดยจะประสานการทำงานในรายละเอียดร่วมกับสภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรม เเละสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จโดยเร็วต่อไป

7 days ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

24 Nov 2023

สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทำให้อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เกิดการสั่นไหว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายพิศุทธิ์ สุขุม ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก หรือตึก 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร เกิดการสั่นไหว โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตามหลักวิศวกรรม โดยได้มีการเดินสำรวจตั้งแต่ด้านนอกอาคารไปจนถึงด้านในอาคารตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นดาดฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับผลการสำรวจในเบื้องต้นนั้น ไม่พบร่องรอยการแตกฉีกของผนัง ไม่พบการทรุดตัวของอาคาร พบรอยแตกร้าวทั้งเก่าและใหม่ โดยรอยแตกร้าวใหม่นั้นเกิดขึ้นบนผนังนั้นไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นโยกและกล้องสำรวจการทรุดตัวพิสูจน์ความละเอียด และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นไหวของอาคารต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อตรวจวัดและเก็บข้อมูลในเชิงลึก รวบรวมและวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, กิจกรรมเป็นข่าว, ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

PR COE

19 Nov 2023

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2

สภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการโดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

4 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Nov 2023

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 19 ปี

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 19 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องอบรมชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

24 Oct 2023

คณะจากการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ผู้ทำการแทนนายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะจาก การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร และคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

20 Oct 2023

คณะจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรีและเขตบางนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ ๑ ผู้ทำการแทนนายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะจาก การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรีและเขตบางนา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณพรประเสริฐ เตชะเมธีกุล ผู้ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า และคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

19 Oct 2023

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

6 Oct 2023

นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 8 นำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

4 Oct 2023

สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษสภาวิศวกร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และนายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เป็นตัวแทนรับมอบงานพร้อมด้วยกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และสมัยที่ 8 ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งและรับมอบงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Oct 2023
1 2 9