สภาวิศวกร-สทร. -วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดทำและการพัฒนามาตรฐานเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง”

สภาวิศวกร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งการประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานให้ระบบการขนส่งทางรางมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีความมั่นคงของการขนส่งทางรางในระดับสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไป

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Jan 2024

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะเพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาวิศวกรกับระบบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาวิศวกรกับระบบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบบ Smart EIA+) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ สภาวิศวกรยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อขอเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรการภาครัฐต่อไป

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

23 Dec 2023

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอิสลามสันติชน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอิสลามสันติชน เข้าศึกษาดูงานการออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Dec 2023

สภาวิศวกรกับอว.ร่วมมือยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วย ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ได้เข้าร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่าง สภาวิศวกร อว. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว.เป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและยกระดับคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนผลักดันให้ระบบรับรองมาตรฐาน TABEE ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากลด้วย รวมถึงได้หารือถึงรายละเอียดและกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง อว. และ สภาวิศวกร เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรและสาขาที่เกี่ยวข้องให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ จะได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในช่วงเดือนมกราคม 2567

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Dec 2023

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้ารับโล่รางวัล Best Practice Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้ารับโล่รางวัล Best Practice Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ สภาวิศวกรได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฏหมายข้อมูลส่วนบุคคล (Goverment Platform for PDPA Compliance: GPPC) ซึ่งสภาวิศวกรเป็น1ใน10หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากหน่วยงานกว่า200หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้เข้ารับรางวัลจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

16 Dec 2023

นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมวสท.

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคําแหง 39

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Dec 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารเขียวของสภาวิศวกรและงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Dec 2023

สภาวิศวกรจัดเสวนาเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค”

สภาวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร เชิญผู้บริหารในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นงานระบบสาธารณูปโภคและอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะชนทุกส่วนหารือเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ประกอบไปด้วย ซึ่งแต่ละทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสาธารณะชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชน ทั้งนี้จะดำเนินการกำหนดมาตรการร่วมกันต่อไป

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

30 Nov 2023

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร เข้าพบนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เเละสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเเละบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ รมว.กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาระบบรับรองการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานสอดคล้อง ตามข้อตกลง Washington Accord เพื่อยกระดับให้วิศวกรของไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้น เเละได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเคลื่อนย้ายประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ โดยจะประสานการทำงานในรายละเอียดร่วมกับสภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรม เเละสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จโดยเร็วต่อไป

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

24 Nov 2023

สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทำให้อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เกิดการสั่นไหว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายพิศุทธิ์ สุขุม ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก หรือตึก 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร เกิดการสั่นไหว โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตามหลักวิศวกรรม โดยได้มีการเดินสำรวจตั้งแต่ด้านนอกอาคารไปจนถึงด้านในอาคารตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นดาดฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับผลการสำรวจในเบื้องต้นนั้น ไม่พบร่องรอยการแตกฉีกของผนัง ไม่พบการทรุดตัวของอาคาร พบรอยแตกร้าวทั้งเก่าและใหม่ โดยรอยแตกร้าวใหม่นั้นเกิดขึ้นบนผนังนั้นไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นโยกและกล้องสำรวจการทรุดตัวพิสูจน์ความละเอียด และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นไหวของอาคารต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อตรวจวัดและเก็บข้อมูลในเชิงลึก รวบรวมและวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป

3 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, กิจกรรมเป็นข่าว, ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

PR COE

19 Nov 2023
1 2 3 11