นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

27 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

24 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกรร่วมกันเข้าพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกรร่วมกันเข้าพบ นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

19 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมประชุมหารือกับนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมประชุมหารือกับ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและคณะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

19 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ กรมการขนส่งทางราง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันซึ่งสรุปดังนี้ 1. การพัฒนาวิศวกรระบบรางของประเทศไทย โดยเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงาน (on the job training) เพื่อให้วิศวกรไทยสามารถทำการออกแบบ        และควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรางต่างๆ 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง โดยเน้นการเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์ระบบรางได้เองภายในประเทศ (Local Content) 3. การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง โดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางมาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบรางที่ทันสมัยและเป็นสากลระหว่างกัน 4. การพัฒนาให้วิศวกรไทยสามารถเป็นทำงานเป็นผู้รับรองในงานระบบราง (Independent Certification Engineer: ICE) โดยจะร่วมกันพัฒนาระบบรับรองที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรไทยร่วมกันต่อไป

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร โดยสรุปดังนี้ การปรับลดค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต (ยื่นประกอบคำขอแบบ ข.1-ข.7) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานายกพิเศษฯ ก่อนเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหนังสือตอบข้อหารือจากกระทรวงมหาดไทย และจะจัดการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

ร่วมประชุมหารือกับประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เพื่อหาแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Program Accreditation) ให้ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรภายใต้กรอบกฎหมายที่สามารถกระทำได้ เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิดแพรคลุม บรมครู พระวิษณุกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิดแพรคลุม บรมครู พระวิษณุกรรม ณ สภาวิศวกรแห่งใหม่ ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในกาลนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ เมตตา จุลเจิมเบิกเนตร ซ้าย ขวา ประพรมน้ำพุทธมนต์ที่องค์ บรมครู พระวิษณุกรรม และที่องค์จำลอง พระวิษณุกรรม และประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ นายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ในการเปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลแผนงานในการจัดทำแผนงาน สำหรับวิศวกรเคมีของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพและวิชาการแก่วิศวกรเคมี ทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ อุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรมสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร วสท.

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022
1 2 3 4