พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กับ 15 องค์กรด้านสภาการศึกษา สภาวิชาชีพ สภาการค้า สมาคมวิชาชีพ

สภาวิศวกรโดยนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร ผู้แทนนายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กับ 15 องค์กรด้านสภาการศึกษา สภาวิชาชีพ สภาการค้า สมาคมวิชาชีพ เพื่อพัฒนา สนับสนุน และผลักดันการทำงานระบบจำลองสารสนเทศของอาคารไทยให้ทัดเทียมสากล ทั้งในด้านการเพิ่มศักยภาพองค์กร และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างการดำเนินการที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มุ่งเน้นร่วมกันในการดำเนินการทางธุรกิจ

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับบริษัท นันทวัน จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับบริษัท นันทวัน จำกัด โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายพรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตวัสดุ ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในยุคดิสรัปชัน ส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ทัดเทียม กับนานาอารยประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ […]

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบ อพาร์ทเมนต์ถล่ม บริเวณถนนประชาชื่น นนทบุรี

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 พร้อมด้วย รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม และนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ อพาร์ทเมนต์ถล่ม บริเวณถนนประชาชื่น นนทบุรี ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสาเหตุุอาจเกิดจากการรื้อถอนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ไม่มีแบบแผนในการนำเสนอวิธีการรื้อถอนและเครื่องจักรไม่เหมาะสม ในการรื้อถอนอาคารที่ถูกต้องนั้นต้องได้รับอนุญาตรื้อถอนอาคารจากพนักงานท้องถิ่นและต้องมีวิศวกรคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร เพื่อออกแบบขั้นตอนการรื้อถอนและควบคุมงานรื้อถอนปลอดภัย สภาวิศวกรได้เผยแพร่ขอบเขตงานจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ให้ประชาชนสามารถทำไปใช้เป็นตัวอย่างได้ และสภาวิศวกรจะได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรมมาตราฐานงานรื้อถอนอาคารเพื่อป้องกันเหตุในอนาคต

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

พิธีอัญเชิญบรมครู พระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐานประทับบนฐานแท่น ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร นำทีมกรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมอัญเชิญบรมครู พระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐานประทับบนฐานแท่น ณ สภาวิศวกรแห่งใหม่ ซ.ลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการสภาวิศวกร นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัย ณ ชุมชนอัสสละฟียะฮ์ (บ้านแขก) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกร สภาวิศวกร นำวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัย ณ ชุมชนอัสสละฟียะฮ์ (บ้านแขก) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเตรียมงานสำหรับลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัยต่อไป

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข (ลาดพร้าว 87 แยก 5) วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 250 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน พร้อมทั้งมอบชุดตรวจเชื้อโควิด (ATK) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชนอีกด้วย

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของสังคม คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ไม่ให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สภาวิศวกรได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมและศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจําปีเป็นการประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งอันเป็นหน้าที่หลักประการสําคัญของสภาวิศวกรอย่างหนึ่งนอกเหนือจากภารกิจสําคัญอื่นใด โดยวาระการประชุมประกอบด้วยการให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การพิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมถึงวาระในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

2 Dec 2021

พิธีลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ร่วมลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่ สภาวิศวกรหวังให้อาคารที่ทำการหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของสมาชิกสภาวิศวกร และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกคน เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นเป็นภูมิสัญลักษณ์ หรือ Landmark แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ที่เน้นการให้ความสำคัญกับชุมชนเมืองและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ลาดพร้าว 54 ตลอดจนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

1 Dec 2021
1 2 3 4