หน้าหลัก ใบอนุญาตนิติบุคคล

ใบอนุญาตนิติบุคคล

ยินดีต้อนรับสู่ใบอนุญาตนิติบุคคล

            สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีอำนาจและหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร โดยผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลซึ่งมีทุนเป็นของคนต่างด้าวจำนวนเท่าใด นิติบุคคลนั้นอย่างน้อยต้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร    และนิติบุคคลนั้นต้องมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือ กรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือผู้มีอำนาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคล

            ทั้งนี้ นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. 2543

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนิติบุคคล

1. เข้าระบบ service.coe.or.th

2. เลือกเมนู “สมาชิก-นิติบุคคล” และ กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่บริการ

3. เลือกเมนู ขอใบอนุญาตนิติบุคคล

4. กรอกข้อมูลชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับเลข OTP เข้าสู่ระบบ

5. เลือกประเภทบริษัท และ เงื่อนไขคุณสมบัติการยื่นขอใบอนุญาต

6. กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดและแนบเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต

7. ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอใบอนุญาตฯ นิติบุคคล 16,000 บาท และติดตามผลการยื่นขอใบอนุญาตผ่านหน้าเว็บไซต์

8. เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ หากมีการแก้ไขเอกสารจะมีการแจ้งกลับผ่านหน้าเว็บไซต์

9. เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ดำเนินการส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่ออนุมัติออกใบอนุญาต

10. จัดส่งใบอนุญาตฯ ทางไปรษณีย์


หมายเหตุ

1. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอายุ 3 ปี
2. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตประมาณ 60 วัน

คุณสมบัติของนิติบุคคล

1. ต้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร

2. มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ กรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือ ผู้มีอำนาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอใบอนุญาตนิติบุคคล

1. หนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน

2. รายชื่อผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล


หมายเหตุ

          – กรณีบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัดมหาชน เลือกใช้คุณสมบัติกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เพิ่มเติมแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตจำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(แบบฟอร์ม สำหรับ บริษัท จำกัด และห้างหุ่นส่วนจำกัด)

          – กรณีบริษัทจำกัดมหาชน เลือกใช้คุณสมบัติ คณะผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพิ่มเติมรายงานประจำปี และ แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตจำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยคณะผู้บริหารที่มีใบอนุญาตฯ ทุกท่านจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(แบบฟอร์ม สำหรับ บริษัท มหาชน จำกัด)

            – หลักฐาน / เอกสารประกอบ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญบริษัททุกแผ่น

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคล

1. เข้าระบบ service.coe.or.th

2. เลือกเมนู “สมาชิก-นิติบุคคล” และ กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่บริการ

3. เลือกเมนู ต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคล

4. กรอกข้อมูลชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับเลข OTP เข้าสู่ระบบ

5. กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดและแนบเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต

6. ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ นิติบุคคล และติดตามผลการยื่นขอใบอนุญาตผ่านหน้าเว็บไซต์

            6.1 ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ชำระค่าธรรมเนียม 9,000 บาท

            6.2 ต่ออายุใบอนุญาต หลังจากใบอนุญาตหมดอายุไม่เกิน 60 วัน ชำระค่าธรรมเนียม 11,000 บาท

            6.3 กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 60 วัน เข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตใหม่ ชำระค่าธรรมเนียม 16,000 บาท

7. เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ หากมีการแก้ไขเอกสารจะมีการแจ้งกลับผ่านหน้าเว็บไซต์

8. เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ดำเนินการส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่ออนุมัติออกใบอนุญาต

9. จัดส่งใบอนุญาตฯ ทางไปรษณีย์


หมายเหตุ

1. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอายุ 3 ปี

2. ต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล

          กรณีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มีการเปลี่ยนผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อ 5 (3) (ก), (ข), (ค), (ง), (จ) หรือ (ฉ) ให้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล พร้อมด้วยหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วต่อหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกรภายในสามสิบวัน หลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล

          กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลภายในกำหนด ให้มีผลขาดจากการเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล มีดังนี้

1. หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล
(ดาวโหลดแบบฟอร์ม: ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล.pdf)

2. หนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน

3. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (บอจ.1 และ บอจ.4 ฯลฯ ที่มีประทับวันที่รับเรื่องจากนายทะเบียน)

4. รายงานการประชุมที่มีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ

จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมลล์ license@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งฉบับจริง

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ 219
license@coe.or.th