หน้าหลัก วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน Registered Foreign Professional Engineer RFPE

วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน Registered Foreign Professional Engineer RFPE

ยินดีต้อนรับวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน Registered Foreign Professional Engineer RFPE

วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) หมายถึง วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ขอทำงานและได้รับ อนุญาตโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผู้รับให้ทำงานได้ โดยจะไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับ วิศวกรวิชาชีพของประเทศผู้รับหนึ่งคนหรือมากกว่า

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)

ขาออก: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากสภาวิศวกร ขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากหน่วยงานในประเทศที่ต้องการไปทำงาน

ขาเข้า: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากต่างประเทศ ขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากสภาวิศวกร เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายต่างประเทศ

1303 ต่อ 207
foreignaffairs@coe.or.th