หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร รายชื่อคณะอนุกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 30 คณะ ดังนี้

 1. คณะอนุกรรมการการบริหาร
 2. คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสภาวิศวกร
 3. คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
 4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
 5. คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
 6. คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
 7. คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมโยธา
 8. คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 9. คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 10. คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 11. คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 12. คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 13. คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมี
 14. คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 15. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร
 16. คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
 17. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
 18. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 19. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 20. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 21. คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
 22. คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
 23. คณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 24. คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร
 25. คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ
 27. คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา
 28. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)
 29. คณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)
 30. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ