หน้าหลัก วิศวกรอาสา

วิศวกรอาสา

ยินดีต้อนรับสู่วิศวกรอาสา

สภาวิศวกร ได้จัดตั้งกลุ่มวิศวกรอาสาขึ้น โดยรับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ มีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนและไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ วิศวกรอาสาจะเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุร้ายต่อสาธารณชนหรือเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านวิศวกรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและไม่ปฏิบัติงานที่เกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้

ภัยพิบัติเกิดได้จากทั้งภัยธรรมชาติ อาทิ อากาศร้อนและหนาวอย่างรุนแรง ฝน ลูกเห็บ น้ำท่วม ดินถล่ม พายุใหญ่ ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหวและภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษย์ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างประเมินค่ามิได้

สภาวิศวกรจึงเห็นควรจัดตั้งกลุ่มวิศวกรอาสาสภาวิศวกร โดยรับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ มีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนและไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุร้ายต่อสาธารณชนหรือเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและไม่ปฏิบัติงานที่เกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ ในการสมัครเป็นวิศวกรอาสาสภาวิศวกรไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

1) ได้รับคะแนนหน่วยความรู้พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม (PDU)

2) ได้ความภาคภูมิใจในการได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

1) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

2) มีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

4) เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ มีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนและไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

1) การปฏิบัติงานของวิศวกรอาสาต้องดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพวิศวกรรมอย่างถูกต้อง และจะต้องประพฤติตนตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559

2) เมื่อเสร็จภารกิจใดๆ วิศวกรอาสาต้องทำบันทึกการปฏิบัติงาน และรายงานต่อสภาวิศวกรทันทีหรือตามที่สภาวิศวกรกำหนด

3) วิศวกรอาสาต้องปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์ ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการประสานงานติดต่อระหว่างกัน

4) วิศวกรอาสาให้มีอายุเป็นไปตามอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นสำคัญ และให้ต่ออายุวิศวกรอาสาอัตโนมัติตามอายุใบอนุญาตฯ

สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการรับคำขอขึ้นทะเบียนนี้หรือยกเลิกการขึ้นทะเบียนเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทำให้อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เกิดการสั่นไหว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายพิศุทธิ์ สุขุม ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก หรือตึก 9 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร เกิดการสั่นไหว โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตามหลักวิศวกรรม โดยได้มีการเดินสำรวจตั้งแต่ด้านนอกอาคารไปจนถึงด้านในอาคารตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นดาดฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับผลการสำรวจในเบื้องต้นนั้น ไม่พบร่องรอยการแตกฉีกของผนัง ไม่พบการทรุดตัวของอาคาร พบรอยแตกร้าวทั้งเก่าและใหม่ โดยรอยแตกร้าวใหม่นั้นเกิดขึ้นบนผนังนั้นไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นโยกและกล้องสำรวจการทรุดตัวพิสูจน์ความละเอียด และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นไหวของอาคารต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อตรวจวัดและเก็บข้อมูลในเชิงลึก รวบรวมและวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัย ณ ชุมชนอัสสละฟียะฮ์ (บ้านแขก) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกร สภาวิศวกร นำวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัย ณ ชุมชนอัสสละฟียะฮ์ (บ้านแขก) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเตรียมงานสำหรับลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัยต่อไป Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข (ลาดพร้าว 87 แยก 5) วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 250 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน พร้อมทั้งมอบชุดตรวจเชื้อโควิด (ATK) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชนอีกด้วย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 200 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1303 ต่อ 224
pr@coe.or.th