หน้าหลัก การรับรองปริญญา

การรับรองปริญญา

ยินดีต้อนรับสู่การรับรองปริญญา

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8(3) สภาวิศวกรมีอำนาจและหน้าที่รับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งคณะกรรมการสภาวิศวกรได้ออกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558

ด้วยวิทยาการด้านวิศวกรรมมีความเจริญก้าวหน้าไปมากและมีรายละเอียดของงานลึกซึ้งมากขึ้น กอปรกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร จึงต้องพิจารณาจากผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

การพิจารณาสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญานั้น โครงสร้างของหลักสูตรจะต้องมีเนื้อหาของวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสภาวิศวกรพิจารณาจากองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมนั้นๆ ว่าจะต้องมีความรู้เบื้องต้นอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) นอกจากนี้สถาบันการศึกษาต้องมีคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และสถานที่การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและผ่านการรับรองจากกระทรวงที่รับผิดชอบ

ข้อบังคับและระเบียบการรับรองปริญญา

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

1303 ต่อ 229
education@coe.or.th