หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : กลุ่มงานสถาบัน

การจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร เพื่อรับรองปริญญาฯ

การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ

สถาบันการศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ไฟล์เล่มคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ทุกสาขา ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวอย่างเอกสารขอรับรองปริญญาฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับรองข้อมูล (อธิการบดี) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมเอกสารการรับมอบอำนาจ
  2. รายละเอียดคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 1 – 5
  3. แบบการตรวจ (CHECKLIST) สำหรับการรับรองปริญญาฯ ของสาขาที่ยื่นขอ โดยให้สถาบันการศึกษาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสภาวิศวกร
  4. ยื่นผ่านระบบ
  5. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม เช่น (Self-Declaration)  และ (CHECKLIST)

ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร เพื่อรับรองปริญญาฯ

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ แต่ละสาขา จะดำเนินการพิจารณาเอกสารขอรับรองปริญญาฯ แล้วเห็นว่าเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ จะนัดหมายตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ทั้งนี้สถาบันการศึกษาต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร

หากเอกสารขอรับรองปริญญาฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ อาจจะเสนอแนะให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมและยื่นเสนอใหม่ หรือ อาจปฏิเสธการรับรองปริญญาฯ

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ แต่ละสาขา ประชุมร่วมกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมพร้อมทั้งตรวจประเมินอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพ โดยจะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลักสูตรที่สภาวิศวกรเคยให้การรับรองแล้ว สภาวิศวกรจะไม่ไปตรวจประเมิน

ขั้นตอนที่ 3 การเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา

หากสถาบันการศึกษาที่ขอรับรองปริญญาฯ ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ แต่ละสาขา จะทำรายงานและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรต่อไป