หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : กลุ่มงานสถาบัน

ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

1. การสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

 • สถาบันการศึกษาส่งจดหมายสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมรายงานประเมินตนเอง (Self-Evaluation Report: SER) โดยแนบเอกสารประกอบ และหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำรายการผ่านระบบ COE Service ตามลิงค์ด้านล่าง https://service.coe.or.th/pagecondition_tabee

โทรศัพท์: 1303 ต่อ 207 หรือ 086-340-8571

2. การประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

 • คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พิจารณารายงานประเมินตนเอง (Self-Evaluation Report: SER) ของสถาบันการศึกษาสำหรับหลักสูตรการศึกษา เอกสารผนวก และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ
 • คณะผู้ตรวจประเมินฯ สามารถขอเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติม ในกรณีที่เอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอ
 • สถาบันการศึกษามีหน้าที่ส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ตามรายการที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ ขอเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • คณะผู้ตรวจประเมินฯ กำหนดวันนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาฯ

3. การพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

 • คณะผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมกับอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและทำรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
 • หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ เสนอรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต่อที่ประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision Meeting)
 • ที่ประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision Meeting) พิจารณารายละเอียดและคำอธิบายผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และรับรองผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ
 • หน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ส่งผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ให้สถาบันการศึกษา

4. การอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

 • สถาบันการศึกษายื่นหนังสืออุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และเอกสารประกอบ             ต่อคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พิจารณาทบทวนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ (TABEE)
 • คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พิจารณาทบทวน                            คำร้องอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ จากเอกสารรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และเอกสารประกอบที่ได้รับเพิ่มเติมภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และการพิจารณานี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ภาระค่าใช้จ่าย

 • ค่าคำขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรละ 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ชำระเมื่อหน่วยงาน TABEE มีหนังสือแจ้งตอบรับการการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (ภายในเดือน กันยายน ของทุกปี)

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรละ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ชำระเมื่อหน่วยงาน TABEE มีหนังสือแจ้งนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี)