หน้าหลัก

Mobile Banner updateข้อมูล
Mobile Banner เรียนสมาธิ-3
ประกันอุบัติเหตุ
Mobile_ปณตีกลับ_05.09.2023
Mobile_cpd_21.07.2023
previous arrow
next arrow
Website Banner updateข้อมูล
ครูสมาธิรุ่น 51 Webbanner_0
ประกันอุบัติเหตุ
Website_cpd_21.07.2023
201Kจำนวนสมาชิก
190Kจำนวนใบอนุญาต

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องการเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และเลขาธิการสภาวิศวกรให้การต้อนรับวิศวกรใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 พร้อมด้วยนายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนายพิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ออกแบบบรรยายสรุปเรื่องแนวคิดการออกแบบด้านอาคารเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมพาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรเห็นสมควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรเห็นสมควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

นายกสภาวิศวกรให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้แทนสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับสภาสถาปนิกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาสถาปนิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กปน.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 2/2567

การประปานครหลวงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 2/2567วันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจลงทะเบียนได้ที่โทรศัพท์ : 02-504-0123 ต่อ 1006, 066-081-2080E-Mail : mwa.academic2@gmail.comLine id: @mwa.academic (มี @ ด้านหน้า)Facebook : ประปามืออาชีพ ลงทะเบียน

2 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

27 Feb 2024

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ– วางแผน ปรับปรุง และกำกับดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ– ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆขององค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ– ประสานงาน ติดต่อ บริษัท เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ– ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง พัฒนา และดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ,  Network, Server , Security และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง– จัดทำแผนบำรุงรักษา พร้อมบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำเอกสาร รายละเอียดขอบเขตงานของระบบ– สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค– กำกับดูแลเจ้าหน้าที่สนับสนุน– ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ– เพศชาย หรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

7 days ago
รับสมัครงาน

IT COE

23 Feb 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และเลขาธิการสภาวิศวกรให้การต้อนรับวิศวกรใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 พร้อมด้วยนายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนายพิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ออกแบบบรรยายสรุปเรื่องแนวคิดการออกแบบด้านอาคารเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมพาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

1 week ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Feb 2024

สมาคมวปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการและการบริหารสัญญา FIDICFIDIC Contract Management and Administration Course (Module 4)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการและการบริหารสัญญา FIDIC Contract Management and Administration Course (Module 4) วันที่ 3-4 เมษายน 2567ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ลงทะเบียนที่นี่ คลิก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยโทร.02-935-6440, 02-949-0651

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Feb 2024

สมาคม วปท.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PMP EXAM PREP Course

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PMP EXAM PREP Course โดย กนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์ (อจ.เอ)หลักสูตรอบรม 5 วัน 15,16,22,23 และ 30 มีนาคม 2567 สถานที่  : โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Feb 2024

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรเห็นสมควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2 weeks ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

16 Feb 2024

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรเห็นสมควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2 weeks ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

16 Feb 2024

นายกสภาวิศวกรให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Feb 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้แทนสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับสภาสถาปนิกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาสถาปนิก

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Feb 2024

คณะกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารพร้อมตอบข้อซักถามเพื่อประกอบการพิจารณา โดยทาง AATTN8A Consortium ได้ส่งโครงการ The Headquarters of Council of Engineers Thailand เข้าร่วมโครงการ

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

7 Feb 2024

นายกสภาวิศวกรให้การต้อนรับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอคำแนะนำในการจัดตั้งแม่ข่ายสภาวิศวกรและการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอคำแนะนำในการจัดตั้งแม่ข่ายสภาวิศวกรและการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตพร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

4 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Feb 2024

การประปานครหลวงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” รุ่นที่ 2/2567

การประปานครหลวงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” รุ่นที่ 2/2567ระหว่างวันที่ 20- 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Jan 2024