หน้าหลัก

update contact
Mobile Banne-Education-11.06.2024
Mobile Banner วิสัยทัศน์-05.06.2024
Website Banner นิติบุคคล_05.06.2024
Mobile Banner-TABEE
MobileBanner_0
IMG_0981
Mobile Banner – ธอส
Website Banner-acpe
IMG_0971
previous arrow
next arrow
update ข้อมูล
Website Banner-Education-11.06.2024
Website Banner วิสัยทัศน์-05.06.2024
Website Banner นิติบุคคล_05.06.2024
Website Banner-TABEE
WebsiteBanner1240x500_0
IMG_0982
Website Banner – ธอส
Mobile Banner-acpe
IMG_0970
coe-stat
202K
190K
2K
จำนวนสมาชิก
ใบอนุญาต
บุคคล
ใบอนุญาต
นิติบุคคล

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

นายกสภาวิศวกรและคณะผู้บริหารเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการร่วมมือกันสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอใบอนุญาตฯนิติบุคคลกับสภาวิศวกรแล้วได้ประโยชน์อะไร ?

ขอใบอนุญาตฯนิติบุคคลกับสภาวิศวกรแล้วได้ประโยชน์อะไร ?“คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมเจริญก้าวหน้าให้วงการวิศวกรรม” สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นขอรับใบอนุญาต คลิกที่นี่

อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 และคณะเข้าพบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ เข้าพบ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ของประเทศ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของงานวิศวกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินการของสภาวิศวกรในเรื่องนี้และการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ จะช่วยผลักดันภารกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านงานทางวิศวกรรม

งานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สภาวิศวกรได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้ 1. จัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยวางแผนจัดเสวนาระดมสมอง จํานวน 3 คร้ัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 2. จัดทํา“แนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์“ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับวิศวกรและประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมต่อรัฐบาล 3. จัดโครงการร่วมมือ ฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ ในการวางโครงการ ออกแบบคํานวณ ควบคุมการสร้างหรือผลิต อํานวยการใช้ ท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไปสู่ความเป็นนกลางทางคาร์บอนและ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 1000 คนต่อปี วิศวกรท่านใดที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านนี้ สามารถมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและร่วมมือในการทำงานของสภาวิศวกรได้

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าว โดยทำหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการพยาบาล จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคากันสาดและงานทาสีภายนอกอาคาร

อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เกิดสภาพที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ทั้งห้องน้ำบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 6 ซึ่งพื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ ชำรุด ผนังกั้นห้องน้ำบวมเปื่อย อ่างล้างมือชำรุด ผนังตัวอาคารมีรอยแตกร้าว สีทาอาคารภายนอกหลุดลอก มีคราบสีดำเกาะเป็นช่วงๆ รวมทั้งกันสาดบริเวณชั้น 1 มีความชำรุดทรุดโทรม โครงหัก และแผ่นปูหลังคาแตกหักเกือบทั้งหมด เพื่อให้อาคารนครินทรศรีได้รับการปรับปรุงให้มีความสง่างามแก่ผู้พบเห็น จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ หลังคากันสาดและทาสีภายนอกอาคารให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาการพยาบาลจึงได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคากันสาดและงานทาสีภายนอกอาคาร

2 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Jun 2024

ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 74

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 74 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Jun 2024

นายกสภาวิศวกรและคณะผู้บริหารเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารสภาวิศวกรเข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการร่วมมือกันสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5 days ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

11 Jun 2024

บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จัดกิจกรรม CIOSH Thailand 2024

ด้วยความร่วมมือกับงานแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอันดับ 1 ของโลกอย่าง A+A และ ความสำเร็จกว่า 50 ปี จากการจัดงานที่ประเทศจีนสู่ครั้งแรกในไทยกับโอกาสต่อยอดธุรกิจของคุณที่งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) CIOSH Thailand 2024 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่นี่ คลิก 5 – 7 มิถุนายน 2567 ที่ ไบเทค, บางนา กรุงเทพฯ งานเดียวครบครันนวัตกรรมความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด!● กว่า 280 บูธแสดงสินค้าเทคโนโลยีจากทั่วโลก● การบรรยาย สาธิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)● สร้างเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำด้านสินค้าเทคโนโลยีความปลอดภัย พิเศษ ฟรี รถตู้รับ – ส่ง สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ (8 – 10 ท่าน) สนใจติดต่อ คุณพลอยไพลิน โทร 083-126-9307

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

6 Jun 2024

ขอใบอนุญาตฯนิติบุคคลกับสภาวิศวกรแล้วได้ประโยชน์อะไร ?

ขอใบอนุญาตฯนิติบุคคลกับสภาวิศวกรแล้วได้ประโยชน์อะไร ?“คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมเจริญก้าวหน้าให้วงการวิศวกรรม” สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นขอรับใบอนุญาต คลิกที่นี่

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

4 Jun 2024

หนังสือสมาพันธ์สภาวิชาชีพเเห่งประเทศไทย 2567

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 11 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกร สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สัตวแพทยสภา สภาทนายความ สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี และสภาสถาปนิก จัดทำหนังสือ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย 2567” เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาของแต่ละสภาวิชาชีพ รวมถึงผลการดำเนินงานและการก่อตั้งสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย หนังสือสมาพันธ์สภาวิชาชีพเเห่งประเทศไทย 2567 E-book คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

31 May 2024

อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 และคณะเข้าพบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ เข้าพบ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ของประเทศ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของงานวิศวกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินการของสภาวิศวกรในเรื่องนี้และการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ จะช่วยผลักดันภารกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านงานทางวิศวกรรม

4 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 May 2024

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73 ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิธีสมัคร :1) สมัครด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการ ณ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 9808 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2) ส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-942-8930 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-942-8930 , 02-942-83893) www.fpei.ku.ac.th หรือ www.eng.ku.ac.th 4) E-Mail : fpeilive@qmail.com หรือ […]

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

สำนักงาน ป.ย.ป.ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. ….

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. …. ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal)ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567 คลิก

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 จึงต้องมีการสรรหาและเสนอรายชื่อของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวนไม่เกิน 9 คน เพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ วิธีการสมัคร : แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งกลับยังสำนักสิ่งแวดล้อมผ่านทาง1) ไปรษณีย์ 2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiabkk@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทดสอบความรู้ความชำนาญ ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อออกใบรับรองในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม (17 สาขาวิศวกรรม)

ด้วยสภาวิศวกรได้ออกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งข้อ 10 ของข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว กำหนดให้การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด และข้อ 3 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. 2564 กำหนดให้การทดสอบความรู้ระดับวิศวกร ให้กระทำโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ขอใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ ต้องเข้าทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด สภาวิศวกรจึงได้ออกประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ จำนวน 14 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง สาขาวิศวกรรมต่อเรือ สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิศวกรรมระบบราง สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน […]

4 weeks ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

17 May 2024