หน้าหลัก

MobileBanner_0
IMG_0981
Mobile Banner – ธอส
Website Banner-acpe
Mobile Banner_29.03.2024
Mobile Banner วิสัยทัศน์-25.03.2024
Mobile Banner updateข้อมูล
IMG_0971
ประกันอุบัติเหตุ
previous arrow
next arrow
WebsiteBanner1240x500_0
IMG_0982
Website Banner – ธอส
Mobile Banner-acpe
Website_29.03.2024
Website Banner วิสัยทัศน์-25.03.2024
Website Banner updateข้อมูล
IMG_0970
ประกันอุบัติเหตุ
coe-stat
201K
190K
2K
จำนวนสมาชิก
ใบอนุญาต
บุคคล
ใบอนุญาต
นิติบุคคล

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

งานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สภาวิศวกรได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้ 1. จัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยวางแผนจัดเสวนาระดมสมอง จํานวน 3 คร้ัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 2. จัดทํา“แนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์“ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับวิศวกรและประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมต่อรัฐบาล 3. จัดโครงการร่วมมือ ฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ ในการวางโครงการ ออกแบบคํานวณ ควบคุมการสร้างหรือผลิต อํานวยการใช้ ท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไปสู่ความเป็นนกลางทางคาร์บอนและ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 1000 คนต่อปี วิศวกรท่านใดที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านนี้ สามารถมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและร่วมมือในการทำงานของสภาวิศวกรได้

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าว โดยทำหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว 

ขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

สภาวิศวกรขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ การร่วมงานกับบริษัทต่างชาติในประเทศไทยหรือการขยายงานของบริษัทไทยไปในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว บรูไน คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียนแล้วได้อะไร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)คลิก

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 รางวัล “เหรียญทอง” ประเภท อาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับพี่น้องวิศวกรไทยทุกคน เอกสารประกอบ : ประกาศผลรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 คลิก

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร และคุณสราวุธ อุตะมะ ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทดสอบความรู้ความชำนาญ ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อออกใบรับรองในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม (17 สาขาวิศวกรรม)

ด้วยสภาวิศวกรได้ออกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งข้อ 10 ของข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว กำหนดให้การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด และข้อ 3 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. 2564 กำหนดให้การทดสอบความรู้ระดับวิศวกร ให้กระทำโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ขอใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ ต้องเข้าทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด สภาวิศวกรจึงได้ออกประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ จำนวน 14 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง สาขาวิศวกรรมต่อเรือ สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิศวกรรมระบบราง สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน […]

3 days ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

17 May 2024

งานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สภาวิศวกรได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้ 1. จัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยวางแผนจัดเสวนาระดมสมอง จํานวน 3 คร้ัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 2. จัดทํา“แนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์“ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับวิศวกรและประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมต่อรัฐบาล 3. จัดโครงการร่วมมือ ฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ ในการวางโครงการ ออกแบบคํานวณ ควบคุมการสร้างหรือผลิต อํานวยการใช้ ท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไปสู่ความเป็นนกลางทางคาร์บอนและ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 1000 คนต่อปี วิศวกรท่านใดที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านนี้ สามารถมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและร่วมมือในการทำงานของสภาวิศวกรได้

4 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

16 May 2024

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าว โดยทำหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว

5 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

15 May 2024

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ :เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านการจัดการยุคดิจิทัลและความยั่งยืน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ได้อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำและผู้บริหารในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความความเข้าใจ และความร่วมมือในด้านการจัดการดิจิทัลระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการวิจัยอันจะนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคเรียน : เดือนสิงหาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก สมัครเรียน คลิก

7 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 May 2024

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8) Admission Open for 2024 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 30 ท่าน ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 14 ธันวาคม 2567ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยโทร. 02-935-6440, 02-949-0651 ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 May 2024

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 6. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คลิก 7. ฉลากออมทรัพย์ ชุด นาคราช ธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์ ชุดนาคราช หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี(ซื้อสลาก 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72% ต่อปี และซื้อสลาก 1 ล้านบาท รับผลตอบเเทนขั้นต่ำ 1.84% ต่อปี) พร้อมลุ้น รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ […]

1 week ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 May 2024

วปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น.ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ลงทะเบียน คลิก หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนน CPD 14 หน่วย

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

2 May 2024

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความใว้วางใจและเลือกใช้บริการห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เป็นสถานที่จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 สนใจจองห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ติดต่อ : นางสาวสายชล วังบุญคง โทรศัพท์ 1303 ต่อ 203 มือถือ 089-674-5333 Email : coe marketing@coe.or.th สภาวิศวกรยินดีให้บริการ

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

30 Apr 2024

ขอเชิญชวนน้องนักเรียน ม.3 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม WOW co-creation : “Design Thinking Being Innovator”

ขอเชิญชวนน้องนักเรียน ม.3 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม WOW co-creation : “Design Thinking Being Innovator” เพื่อสร้างสรรค์เมืองน่าอยู่และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นการเรียนรู้การเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การระดมความคิดเห็นในทีมเพื่อหาทางแก้ไข การลงมือทำ และการลองผิดลองถูกเพื่อสร้างนวัตกรรมและวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติและสร้างสรรค์แนวคิดให้เกิดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ที่จะทำให้คุณมาเป็นนวัตกรวัยเยาว์ จากพวกเรานักเรียน เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 – วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. วันจัดกิจกรรม : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567เวลา 08:30-17:00 น.ณ อาคารสภาวิศวกร BTS โชคชัย 4 สนใจสมัคร คลิก (รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน เท่านั้น) […]

3 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

26 Apr 2024

สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาวิศวกรสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าอบรมได้แล้ว

สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาวิศวกร สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าอบรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่เคยได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ 1 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

26 Apr 2024

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเชิญสมัครเข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของบุคคล ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกฯ พร้อมลงนามและแนบเอกสารหลักฐาน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถส่งแบบฟอร์ม เพื่อเสนอขอรับการคัดเลือกมาที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารสำหรับขอรับการคัดเลือก คลิก

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

26 Apr 2024

ขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

สภาวิศวกรขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ การร่วมงานกับบริษัทต่างชาติในประเทศไทยหรือการขยายงานของบริษัทไทยไปในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว บรูไน คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียนแล้วได้อะไร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)คลิก

4 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

25 Apr 2024