หน้าหลัก

Mobile Banner – ธอส
Website Banner-acpe
IMG_0978
MobileBanner-Acpe
Mobile Banner-03.04.2024
Mobile Banner_29.03.2024
Mobile Banner วิสัยทัศน์-25.03.2024
Mobile Banner updateข้อมูล
IMG_0971
ประกันอุบัติเหตุ
previous arrow
next arrow
Website Banner – ธอส
Mobile Banner-acpe
IMG_0977
WebsiteBanner-Acpe
Website Banner-03.04.2024
Website_29.03.2024
Website Banner วิสัยทัศน์-25.03.2024
Website Banner updateข้อมูล
IMG_0970
ประกันอุบัติเหตุ
201Kจำนวนสมาชิก
189Kจำนวนใบอนุญาต

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 รางวัล “เหรียญทอง” ประเภท อาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับพี่น้องวิศวกรไทยทุกคน เอกสารประกอบ : ประกาศผลรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 คลิก

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร และคุณสราวุธ อุตะมะ ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกรได้รับเชิญจากสำนักงาน อว. เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกร (เหรัญญิกสภาวิศวกร) และประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย และเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนภารกิจและสานต่อนโยบายการดำเนินงานในอนาคต

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม “สวน 15 นาที”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม “สวน 15 นาที” ณ COE green park อาคารที่ทำการสภาวิศกร COE green park สอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าชมและใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

สภาวิศวกรจับมือกับสำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดสวน 15 นาที ณ COE green park

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นายประสงค์ นรจิตร์ รองเหรัญญิกสภาวิศวกร และนายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมผู้บริหารได้ร่วมกันเปิดสวน 15 นาที ณ COE green park ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “สวน 15 นาที” ทั่วกรุง ที่ต้องการเพิ่มจำนวนพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตรต่อคน รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที หรือในระยะทางรัศมีประมาณ 800 เมตร และได้ร่วมกันปลูกต้นทองนพเก้าเพื่อเป็นสิริมงคล COE green park เชื่อมต่อเต็มความกว้างด้านหน้าของอาคารสภาวิศวกรด้านที่ติดกับถนนลาดพร้าว ยาวตลอดแนวอาคาร มีทางเข้าออกจากอาคารแต่ละชั้น ไปสูงสุดที่ระดับพื้นที่ชั้น 4 ของอาคาร ที่มีลานพื้นที่กิจกรรม และพระวิษณุกรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววิศวกร ท่านสามารถมาสักการะได้ทุกวันเวลา 06.00 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 (อบรมทุกวันพฤหัส) วัตถุประสงค์ : มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีระยะเวลาการอบรมจำนวน 23 คร้ัง กิจกรรมการฝึกอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอภิปราย กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย ณ ต่างจังหวัด และการศึกษาดูงานในประเทศ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร :1. เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า (โปรดแนบคำสั่งแต่งตั้งประกอบการสมัคร)2. เป็นผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer Assistant) (โปรดแนบคำสั่งแต่งตั้งประกอบการสมัคร) […]

5 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

19 Apr 2024

บริษัท อินโนกรีน จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มหลักสูตรพัฒนาบุคลกรตามกฎหมาย จำนวน 3 หลักสูตร

บริษัท อินโนกรีน จำกัด หน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มหลักสูตรพัฒนาบุคลกรตามกฎหมาย จำนวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน/อาคาร (PRE โรงงาน/PRE อาคาร) ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท 2.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีไฟฟ้า/ความร้อน ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท 3.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านปฏิบัติไฟฟ้าโรงงาน/อาคาร/ความร้อน ค่าลงทะเบียน 17,000 บาท

5 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

19 Apr 2024

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 รางวัล “เหรียญทอง” ประเภท อาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับพี่น้องวิศวกรไทยทุกคน เอกสารประกอบ : ประกาศผลรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 คลิก

2 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

12 Apr 2024

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง” วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.ณ อาคาร วสท. ชั้น 4 ถนนรามคำแหง (วัดเทพลีลา)วิทยากร : ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หมายเหตุ :

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน หมายเหตุ : 1. รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน2. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจะได้รับ CPD 3 หน่วย3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability” วิทยากร : 1. ศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์กรรมการ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ อาร์คิเทกเชอร์ จำกัด President-Elect ASHRAE Thailand Chapter อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2. ดร.วโรดม คำแผ่นชัยCEO and Co-Founder of Alto Tech Global Co.,Ltd. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.ณ ห้องรามคำแหง 2-4 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หมายเหตุ :

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติครั้งที่ 17วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเผยแพร่ในงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 19 เมษายน 2567 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตอบรับบทคัดย่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ส่งบทความฉบับเต็มวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ตอบรับบทความเพื่อดำเนินการวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วม คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร และคุณสราวุธ อุตะมะ ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Apr 2024

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ออสเตรเลีย) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคบริการวิชาชีพและการยอมรับร่วมกันในกรอบเอเปค (APEC Professional Services and Mutual Recognition Community of Practice)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ออสเตรเลีย)ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคบริการวิชาชีพและการยอมรับร่วมกันในกรอบเอเปค (APEC Professional Services and Mutual Recognition Community of Practice) วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.00-08.30 (ตามเวลาประเทศไทย)ผ่านระบบการประชุมทางไกล งานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการยอมรับร่วมกันด้านวิชาชีพและการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน คลิกที่นี่ (ภายในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567)

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Apr 2024

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3206 ตอนควบคุม 020 ตอนห้วยศาลา-จอมบึงระหว่าง กม.50+215-กม.53+700 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรีตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.2/2567 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-339-304 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการ

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Apr 2024

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกรได้รับเชิญจากสำนักงาน อว. เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกร (เหรัญญิกสภาวิศวกร) และประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย และเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนภารกิจและสานต่อนโยบายการดำเนินงานในอนาคต

4 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

28 Mar 2024

ด่วนที่สุด-บริษัท ชัชวาล-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรไฟฟ้า และเครื่องกล

บริษัท ชัชวาล-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน Group Leader – Mechanical Engineer Mechanical Engineer(Design) Senior Electrical Engineer (Design)

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

26 Mar 2024