หน้าหลัก

Mobile Banne – 90 day
update contact
Mobile Banne-Education-11.06.2024
Mobile Banner วิสัยทัศน์-05.06.2024
Website Banner นิติบุคคล_05.06.2024
Mobile Banner-TABEE
MobileBanner_0
IMG_0981
Mobile Banner – ธอส
Website Banner-acpe
IMG_0971
previous arrow
next arrow
Website Banner – 90 day
update ข้อมูล
Website Banner-Education-11.06.2024
Website Banner วิสัยทัศน์-05.06.2024
Website Banner นิติบุคคล_05.06.2024
Website Banner-TABEE
WebsiteBanner1240x500_0
IMG_0982
Website Banner – ธอส
Mobile Banner-acpe
IMG_0970
coe-stat
202K
190K
2K
จำนวนสมาชิก
ใบอนุญาต
บุคคล
ใบอนุญาต
นิติบุคคล

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

รับชมคลิปสัมมนาย้อนหลัง เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา

ขอเชิญรับชมคลิปสัมมนาย้อนหลัง เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566 จำนวน 6 ครั้ง 1. หัวข้อ : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา”สัมมนาออนไลน์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2566 รับชมได้แล้ว >>> คลิกที่นี่ *********************************************************************** 2. หัวข้อ : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”สัมมนาออนไลน์ : วันที่ 14 กันยายน 2566 รับชมได้แล้ว >>> คลิกที่นี่ *********************************************************************** 3. หัวข้อ : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา”สัมมนาออนไลน์ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รับชมได้แล้ว >>> คลิกที่นี่ *********************************************************************** 4. หัวข้อ […]

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ เป็นผู้แทนสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนา 4IR Workshop “Making ASEAN Trade In Services 4.0: Empowerment of New Professionals”

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนสภาวิศวกรได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4IR Workshop “Making ASEAN Trade In Services 4.0: Empowerment of New Professionals” ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา การสัมมนาดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยการจัดทำระบบบริการข้อมูลและการสร้างเครือข่ายการบูรณาการด้านดิจิทัล ทั้งนี้ ในการสัมมนาครั้งนี้ ยังมีผู้แทนจากองค์กรในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีจากประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนาม ผู้แทนสภาสถาปนิกจากประเทศกัมพูชา และผู้แทนสภาวิศวกรจากประเทศเมียนมาร์ รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา >>>> คลิก PowerPoint ประกอบการบรรยาย >>>> คลิก

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และประธานอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม The ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) ครั้งที่ 9 ของกลุ่มนักสำรวจวิชาชีพอาเซียน ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ณ เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา โดยสรุปสาระสำคัญของการขึ้นทะเบียนนักวิชาชีพสำรวจอาเซียน (ARS) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) ดังนี้

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการฯ เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) ครั้งที่ 52

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) ครั้งที่ 52 ของกลุ่มวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย) ณ เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา การประชุม ACPECC ครั้งที่ 52 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะจัดให้มีโครงการ ASEAN Engineering Awards และมีเงินรางวัลประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 200,000 บาท) ให้กับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ ซึ่งความคืบหน้าของประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของประเทศไทย เพื่อเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ […]

นายกสภาวิศวกรและคณะผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อหารือความต้องการด้านวิศวกรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารได้เข้าพบนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ในโอกาสนี้สภาวิศวกรได้ขอสนับสนุนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE จาก กฟผ. นอกจากนี้ยังได้หารือถึงความต้องการด้านวิศวกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการร่วมมือกันสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สัญญา FIDIC โครงการก่อสร้างวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร (Module 1) “การเลือกใช้สัญญา FIDIC โครงการก่อสร้างวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2567 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ คลิกลงทะเบียน *พิเศษ สำหรับผู้อบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับหนังสือสัญญา FIDIC ฉบับแปลเป็นภาษาไทย (แบบมีลิขสิทธิ์) มีจำนวนจำกัด* ☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย02- 016-1427-8 , 065-936-0668 หรือ 1303 ต่อ 410-411

6 hours ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

12 Jul 2024

รับชมคลิปสัมมนาย้อนหลัง เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา

ขอเชิญรับชมคลิปสัมมนาย้อนหลัง เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ปี 2566 จำนวน 6 ครั้ง 1. หัวข้อ : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา”สัมมนาออนไลน์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2566 รับชมได้แล้ว >>> คลิกที่นี่ *********************************************************************** 2. หัวข้อ : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”สัมมนาออนไลน์ : วันที่ 14 กันยายน 2566 รับชมได้แล้ว >>> คลิกที่นี่ *********************************************************************** 3. หัวข้อ : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา”สัมมนาออนไลน์ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รับชมได้แล้ว >>> คลิกที่นี่ *********************************************************************** 4. หัวข้อ […]

3 days ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

9 Jul 2024

อว.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >>> คลิก

7 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Jul 2024

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย จัดงานการประชุมสามัญประจำปี 2567

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ให้ความใว้วางใจและเลือกใช้บริการห้องวิษณุกรรมประสิทธิ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานสภาวิศวกร เป็นสถานที่จัดงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 สนใจจองห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ติดต่อ : นางสาวสายชล วังบุญคง โทรศัพท์ 1303 ต่อ 203 มือถือ 08 9674 5333 Email : coe_marketing@coe.or.th สภาวิศวกรยินดีให้บริการค่ะ

1 week ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

3 Jul 2024

บริษัท EEC ขอเชิญเข้าร่วมงาน The Nova Symposium: ‘The Net-zero Carbon Transition’

บริษัท EEC ขอเชิญเข้าร่วมงาน The Nova Symposium: ‘The Net-zero Carbon Transition’ ระหว่างวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2567 🌏 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 International Conference ที่ BITEC บางนา ในหัวข้อหลัก * Near-zero emission and resilient building* Building Energy Efficiency and Sustainable Cooling System* Alternative and Innovative Energy 🌏 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 Technical Tour ที่ The Forestias, Bangna โครงการ […]

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

28 Jun 2024

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

28 Jun 2024

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ เป็นผู้แทนสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนา 4IR Workshop “Making ASEAN Trade In Services 4.0: Empowerment of New Professionals”

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนสภาวิศวกรได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4IR Workshop “Making ASEAN Trade In Services 4.0: Empowerment of New Professionals” ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา การสัมมนาดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยการจัดทำระบบบริการข้อมูลและการสร้างเครือข่ายการบูรณาการด้านดิจิทัล ทั้งนี้ ในการสัมมนาครั้งนี้ ยังมีผู้แทนจากองค์กรในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน อาทิ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีจากประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนาม ผู้แทนสภาสถาปนิกจากประเทศกัมพูชา และผู้แทนสภาวิศวกรจากประเทศเมียนมาร์ รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา >>>> คลิก PowerPoint ประกอบการบรรยาย >>>> คลิก

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

27 Jun 2024

วสท.ร่วมมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2567

วสท.ร่วมมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

26 Jun 2024

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2567 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานไปที่ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

26 Jun 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และประธานอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม The ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) ครั้งที่ 9 ของกลุ่มนักสำรวจวิชาชีพอาเซียน ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ณ เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา โดยสรุปสาระสำคัญของการขึ้นทะเบียนนักวิชาชีพสำรวจอาเซียน (ARS) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) ดังนี้

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Jun 2024

รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการฯ เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) ครั้งที่ 52

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) ครั้งที่ 52 ของกลุ่มวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย) ณ เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา การประชุม ACPECC ครั้งที่ 52 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะจัดให้มีโครงการ ASEAN Engineering Awards และมีเงินรางวัลประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 200,000 บาท) ให้กับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ ซึ่งความคืบหน้าของประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของประเทศไทย เพื่อเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ […]

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Jun 2024

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จัดงานสัมมนากฎหมายควบคุมอาคารฉบับล่าสุด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เป็นสถานที่จัดงานสัมมนากฎหมายควบคุมอาคารฉบับล่าสุดกับการออกแบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง SM520 และกรณีศึกษาการก่อสร้างโครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สนใจจองห้องสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ติดต่อ : นางสาวสายชล วังบุญคง โทรศัพท์ 1303 ต่อ 203 มือถือ 08 9674 5333 Email : coe_marketing@coe.or.th สภาวิศวกรยินดีให้บริการ

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Jun 2024