หน้าหลัก สมาชิกสภาวิศวกร

สมาชิกสภาวิศวกร

200Kจำนวนสมาชิก
188Kจำนวนใบอนุญาต

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes and Professional Comtencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมิน ความรู้ความชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใช้ในการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

160.8kจำนวนภาคีวิศวกร
19.2kจำนวนสามัญวิศวกร
4.6kจำนวนวุฒิวิศวกร
3.8kจำนวนภาคีวิศวกรพิเศษ