หน้าหลัก สมาชิกสภาวิศวกร

สมาชิกสภาวิศวกร

coe-stat
201K
190K
2K
จำนวนสมาชิก
ใบอนุญาต
บุคคล
ใบอนุญาต
นิติบุคคล

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes and Professional Comtencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมิน ความรู้ความชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใช้ในการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

162.4kจำนวนภาคีวิศวกร
19.1kจำนวนสามัญวิศวกร
4.3kจำนวนวุฒิวิศวกร
3.8kจำนวนภาคีวิศวกรพิเศษ

เลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

สาขาวิศวกรรมภาคีสามัญวุฒิภาคีพิเศษ
โยธาภย.99310สย.15616วย.2746พย.5996
เครื่องกลภก.57116สก.5067วก.1251พก.4787
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังภฟก.68473สฟก.7014วฟก.1514พฟก.6577
ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารภฟส.17614สฟส.529วฟส.199พฟส.502
อุตสาหการภอ.27661สอ.1174วอ.371พอ.187
สิ่งแวดล้อมภส.7379สส.625วส.212พส.169
เคมีภค.4914สค.360วค.164พค.125
เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ภมม.1758สมม.438วมม.177พมม.123
เหมืองแร่ โลหการภมล.1178สมล.107วมล.9พมล.3

จำนวนใบอนุญาตแต่ละระดับแยกตามสาขา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

สาขาวิศวกรรมภาคีสามัญวุฒิภาคีพิเศษรวม
โยธา70,20010,5842,0632,01184,858
เครื่องกล30,7062,90975169835,064
ไฟฟ้ากำลัง41,2664,4461,12085347,685
ไฟฟ้าสื่อสาร4,970109551535,287
อุตสาหการ7,439389156698,053
สิ่งแวดล้อม5,071402100525,625
เคมี2,30216855152,540
เหมืองแร่ งานเหมืองแร่6041706515854
เหมืองแร่ โลหการ119872136
รวม162,67719,1854,3723,868190,102