หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562 – 2565)

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562 – 2565)

“ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน” (Enhance Thai Engineers for Global Sustainability)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

นายกสภาวิศวกร
President

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
Vice President

รองศาสตราจารย์ สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
Vice President

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

เลขาธิการสภาวิศวกร
Secretary-General

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

รองเลขาธิการสภาวิศวกร
Deputy Secretary-General

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา
ขาวเธียร

เหรัญญิกสภาวิศวกร
Treasurer

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดำรงค์
ทวีแสงสกุลไทย

ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

ดร.ไกร ตั้งสง่า

นายเกชา ธีระโกเมน

นายอาทร สินสวัสดิ์

นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ

นายพิศุทธิ์ สุขุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชายชาญ โพธิสาร