มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (Leadership Network Program: L-NET) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การอบรมประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิดการบริหารจัดการร่วมสมัย (CEO Contemporary Management) การสร้างแบรนด์บุคคลและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (CEO Branding and Effective Communication) การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ดีผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CEO Creative and Technology Trajectories) และศาสตร์ชะลอวัยและการบริหารสุขภาพแบบองค์รวม (CEO Holistic Health and Sustainable Wellness) การศึกษาอบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.30 น. ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง 8 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ […]

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Jan 2023

ขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยความรู้ (PDU) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

      ตามที่สภาวิศวกรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร (ปิดรับฟังความคิดเห็นวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566)           ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและครบถ้วนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการออกร่างประกาศดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม จึงขอขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นออกไปจนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/BhVLdHdU8e93CWvv9 เอกสารประกอบ– เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประกาศ CPD – ประเภทกิจกรรมและวิธีการให้คะแนน – คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)

1 month ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

3 Jan 2023

สภาวิศวกรได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยกรรมการสภาวิศวกร และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

28 Dec 2022

สภาวิศวกรลงนาม (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และเทคโนโลยี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ อาจารย์ นิสิต และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน ระหว่าง สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

27 Dec 2022

สมาคม​สถาปนิก​สยาม​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากสมาคม​สถาปนิก​สยาม​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร ในวันเสาร์​ที่ 17 ธันวาคม 2565

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

20 Dec 2022

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับบริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด ซึ่งนำผู้บริหารและพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

15 Dec 2022

ประกาศจังหวัดราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.๐+-๐๐-กม.๑๘+๕๙๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๕ ต้อนควบคุม ๐๑๐๐ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๕๑๙ อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลหนองอ้อ ตำบลสวนกล้วย ตำบลปากแรต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง และตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Dec 2022

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกรเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิศวกรรมสำหรับสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือดังกล่าวให้แก่ห้องสมุดสภาวิศวกรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 08 5800 3113

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

14 Dec 2022

บ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม ผู้ควบคุมงาน ประจำโครงการในกทม.และปริมณฑล/ชลบุรี/ระยอง ติดต่อสมัครงานและสอบถามเพิ่มเติมที่คุณนนท์ 065-291-7277 คุณนนท์ หรือคลิกรายละเอียเดเพิ่มเติม คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Dec 2022

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 23 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 23 ปี โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ในกาลนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ เมตตา ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

1 Dec 2022
1 2 3 11