ประกาศจังหวัดราชบุรีขอเชิญยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดินระหว่าง กม.79+851-กม.99+769 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ตำบลท่าราบ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.35/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7304 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรี โดยแขวงทางหลวงราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ doh134 1 @doh.go. th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยจังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไชต์ www.doh.go.th และ www.sprocurement.go.th ในวันที่ […]

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

18 Jul 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

2 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

13 Jul 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างประกาศสภาวิศวกร ที่../….เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างประกาศสภาวิศวกร ที่ ../…. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

2 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

11 Jul 2023

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์กร (Logo)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมุ่งเน้นบทบาทของการเป็น Smart Connector ที่พร้อมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างประเทศที่ทันสมัยและชีวิตคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Nation Smart Life) อันจะนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ในฐานะหน่วยงานหลักของชาติที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จึงได้กำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่ การออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ DGA เพื่อความเด่นชัด จดจำง่ายโดยตัวอักษร D มาจากคำว่า Digital พาดเชื่อมต่อกับตัวอักษร G ที่มาจากคำว่า Government Development แสดงถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อ (Smart Connector) เพื่อยกระดับภาครัฐให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ตัวอักษร D มีลักษณะเปิดกว้าง โค้งมน และมีเส้นสายจำนวน 3 เส้น แสดงถึงความพร้อมเปิดรับและปรับตัวเข้ากับทุกฝ่าย เส้นสายตรงตัว D ยังตอกย้ำถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อ (Smart Connector) ตัวอักษร D และ […]

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 Jul 2023

EEC Academy ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Nova Build Expo 2023

EEC Academy ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Nova Build Expo 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคารที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คน ได้เข้าถึงนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโลกที่ยั่งยืน ชมและสัมผัส ‘นวัตกรรมอาคาร’ ที่น่าใช้ ทั้งจากทั่วโลกและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย วันที่ 13-15 กันยายน 2566 เวลา 10:00 – 18:00 น. ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103-104 นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเจ้าแห่งนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและลด Carbon, เพื่อคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิต, เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วและการใช้วัสดุที่คุ้มค่า, นวัตกรรม iOT, AI และ Data Analysis, นวัตกรรม Robotic ที่ใช้จริงแล้วรอบๆ ตัวเรา เป็นต้น ติดตามเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร Facebook: Nova BUILD EXPO 2023 Website: www.nova-build.com คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 Jul 2023

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานการออกแบบอาคารรวมถึงแบบก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม และคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร เป็นผู้พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

7 Jul 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ)

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ) ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

3 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Jul 2023
1 2 3 4 21