สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาวิศวกรสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าอบรมได้แล้ว

สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาวิศวกร สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าอบรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่เคยได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ 1 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

26 Apr 2024

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเชิญสมัครเข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของบุคคล ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกฯ พร้อมลงนามและแนบเอกสารหลักฐาน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถส่งแบบฟอร์ม เพื่อเสนอขอรับการคัดเลือกมาที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารสำหรับขอรับการคัดเลือก คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

26 Apr 2024

ขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

สภาวิศวกรขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ การร่วมงานกับบริษัทต่างชาติในประเทศไทยหรือการขยายงานของบริษัทไทยไปในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว บรูไน คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียนแล้วได้อะไร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)คลิก

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

25 Apr 2024

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 (อบรมทุกวันพฤหัส) วัตถุประสงค์ : มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีระยะเวลาการอบรมจำนวน 23 คร้ัง กิจกรรมการฝึกอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอภิปราย กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย ณ ต่างจังหวัด และการศึกษาดูงานในประเทศ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร :1. เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า (โปรดแนบคำสั่งแต่งตั้งประกอบการสมัคร)2. เป็นผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer Assistant) (โปรดแนบคำสั่งแต่งตั้งประกอบการสมัคร) […]

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

19 Apr 2024

บริษัท อินโนกรีน จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มหลักสูตรพัฒนาบุคลกรตามกฎหมาย จำนวน 3 หลักสูตร

บริษัท อินโนกรีน จำกัด หน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มหลักสูตรพัฒนาบุคลกรตามกฎหมาย จำนวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน/อาคาร (PRE โรงงาน/PRE อาคาร) ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท 2.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีไฟฟ้า/ความร้อน ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท 3.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านปฏิบัติไฟฟ้าโรงงาน/อาคาร/ความร้อน ค่าลงทะเบียน 17,000 บาท

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

19 Apr 2024

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567

อาคารสภาวิศวกรคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 รางวัล “เหรียญทอง” ประเภท อาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับพี่น้องวิศวกรไทยทุกคน เอกสารประกอบ : ประกาศผลรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 คลิก

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

12 Apr 2024

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง” วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.ณ อาคาร วสท. ชั้น 4 ถนนรามคำแหง (วัดเทพลีลา)วิทยากร : ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หมายเหตุ :

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน หมายเหตุ : 1. รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน2. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจะได้รับ CPD 3 หน่วย3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ Net Zero “Building Trends Toward Beyond Sustainability” วิทยากร : 1. ศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์กรรมการ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ อาร์คิเทกเชอร์ จำกัด President-Elect ASHRAE Thailand Chapter อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2. ดร.วโรดม คำแผ่นชัยCEO and Co-Founder of Alto Tech Global Co.,Ltd. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.ณ ห้องรามคำแหง 2-4 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หมายเหตุ :

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัดงานประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติครั้งที่ 17วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเผยแพร่ในงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 19 เมษายน 2567 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตอบรับบทคัดย่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ส่งบทความฉบับเต็มวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ตอบรับบทความเพื่อดำเนินการวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วม คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Apr 2024
1 2 3 4 33