ประกาศ ก.ศป. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปรากฎว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ จำนวน 33 คน ก.ศป. ขอเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น 4 โซน C ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด” 2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : sotoso_b@admincourt.go.th) ตั้งแต่บัดนื้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริงพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติฯ คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

บ.ไพรมัส จำกัด เปิดรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

บริษัทไพรมัส จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรหรือนักศึกษาจบใหม่ วุฒิป.ตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ตำแหน่ง

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Mar 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก จำนวน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Mar 2023

RAEE ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Russian National Conference on Earthquake engineering and Seismic Zoning ครั้งที่ 15

สมาคมรัสเซียด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการป้องกันอันตรายจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น (Russian Association for earthquake engineering and protection from natural and manmade hazards: RAEE) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม Russian National Conference on Earthquake engineering and Seismic Zoning ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 ณ Grand Hotel Zhemchuzhina ประเทศรัสเซีย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามไปที่อีเมล raee@raee.su หรือ nat-7@yandex.ru

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

28 Mar 2023

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ซึ่งสถาบันฯเปิดดำเนินการสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และเน้นการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว กอรปกับรัฐบาลส่งเสริมให้สถาบันเปิดหลักสูตรที่สามารถเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วได้มีโอกาสเรียนเพื่อนำไปพัฒนาบริษัท จึงเปิดหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สำหรับพัฒนาบุคลากรทางภาคอุตสาหกรรมจำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และบบอัตโนมัติแบบลีน, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป,สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น และสาขาการตลาดดิจิทัล ซึ่งทั้ง 9 สาขานี้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สามารถจัดการระบบการผลิต การขาย และการบริหารจัดการหน่วยงานได้เป็นอย่างดี พนักงานที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตได้ และสามารถจบการศึกษาใด้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เรียนเป็นระบบ Block Course ทุกรายวิชา แต่ละรายวิชาสามารถเรียนจบภายใน 4-5 สัปดาห์ นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 4 […]

3 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Mar 2023

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 10

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 10 (Advanced Master of Management Program, AMM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งสร้งองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาอบรมกำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 6 ธันวาคม 2566 ฉพาะวันพุธ เวลา 13.30 -18.00 น. รวม 126 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 98,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สมัครทาง online คลิก

3 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Mar 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท จำนวน 3 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ได้แก่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Mar 2023

สถาบันวิศวกรทางหลวงอินเดียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดสำหรับโครงการทางหลวง ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา

กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า สถาบันวิศวกรทางหลวงอินเดีย (Indian Academy of Highway Engineers: |AHE) สังกัดกระทรวงคมนาคมทางถนนและทางหลวงอินเดีย (Ministry of Road Transport and Highways) จะดำเนินโครงการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดสำหรับโครงการทางหลวง (Feasibility Study and Preparation of Detailed Project Report for Highway Projects) ระยะเวลา 12 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 (รอยืนยันกำหนดการจากฝ่ายอินเดีย) ที่เมือง Noida รัฐอุตตรประเทศและประสงค์เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา (Mekong – Ganga Cooperation: MGC) ได้แก่ ไทย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ประเทศละ 5 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม […]

3 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

16 Mar 2023

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 ตามที่สะดวก ดังนี้ 1. เดินทางไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและพักชมสภาพภูมิทัศน์อำเภอปัว ด้วยตนเอง 2. ส่งครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาผ่าน ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชน มายังที่อยู่ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 130 หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 3. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอปัว ชื่อบัญชี”ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์” หมายเลขบัญชี 662 – 3 – 32570 – 0

3 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Mar 2023

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Resove2Win: Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All และงานเปิดตัวแคมเปญ Mediate First Pledge

ที เอช เอ ซี ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมฮ่องกง และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก “Resolve2Win” – Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All (บรรยายภาษาอังกฤษ -ไทย) และพิธีเปิดตัวแคมเปญ “Mediate First Pledge” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาท ซึ่งเป็นขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่รักษาความสัมพันธ์ของคู่พิพาทให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างราบรื่น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 14.45 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและ/หรือเข้าร่วมแคมเปญโดยคลิกดูข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายข้อความประชาสัมพันธ์

3 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

28 Feb 2023
1 2 3 10