สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บริษัท China Railway Design Corporation ได้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์ที่จะสรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรในสาขาดังต่อไปนี้ Civil Engineer, Structure Engineer, Electrical Engineer และ Mechanical Engineer โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวจงวารี มีอ่อน โทรศัพท์ 097-039-2691 หรือ E-mail : Jongware@hotmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Nov 2022

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 4 หัวข้อ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 4 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) 2. การจัดระบบเอกสาร การส่งออกและนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร และพ.ร.บ. ศุลกากร 2560 รวมทั้งวิธีการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท ( วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียน ออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM) 3. INCOTERMS 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องรู้ ค่าลงทะเบียนท่านละ […]

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเผยแพร่หลักสูตรการอบรม

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-hoเse) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนอง ความต้องการทางสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงขอส่งโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2565  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1) ให้แก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยในคดีปกครอง การเสริมสร้างความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารยุคใหม่ โดยส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท โนเนม ไอเอ็มชี จำกัด ในการจัดหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน ค่าลงทะเบียน 260,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Nov 2022

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งไปยังสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยถือประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ คลิก

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Nov 2022

วสท.ขอเชิญเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ เพลนารี 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Theme งาน Empower Engineering in Digital Era “เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล” เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ศักยภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นหัวข้อ Low Carbon Digital Engineering, Sustainable green product, Resilient and smart city, 3D Drone Mapping, Automation andRobotic, Building Information Modeling (BIM), Automotive Industry and Clean Energy, […]

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

1 Nov 2022

สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 6 รุ่น

 สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและการบริหารงานสารบรรณ การเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”  บรรยายโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ซึ่ง กำหนดจัดอบรม 6  รุ่นดังนี้  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานครรุ่นที่  3 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมบีพีแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลารุ่นที่  4 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมเนวาด้า […]

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

17 Oct 2022

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยหลัก DISC

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยหลัก DISC โดยมีหัวข้อการอบรม Disruptive Technology กับการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เรียนรู้และเข้าใจ คน ที่มีความแตกต่างกัน แนวคิด DISC MODEL ที่สะท้อนลักษณะ พฤติกรรมของคน ประเภทของ “คน” ในองค์กรตามหลักการ DISC MODEL การประยุกต์ใช้หลักการ DISC MODEL เพื่อบริหารจัดการพฤติกรรมตนเองและทีมงาน การสื่อสาร และประสานพลัง ของคนในองค์กร วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน Z00m ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายโดย อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

6 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Oct 2022

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 52

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ถึ งวันที่ 25 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 22,000 บาท พิเศษ เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน2565 ชำระเพียงท่านละ 21,000 บาท

6 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Oct 2022
1 2 3 4 9