หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

 1. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา *
  – กรณีที่ Transcript มีการ transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย (ไฟล์ .pdf)
 2. รูปถ่าย *
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .jpg)
 3. ลายเซ็น *
  – ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB (ไฟล์นามสกุล .jpg)
  กรณีเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 4. แบบรับรองตนเอง *
  – กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรับรองแบบมีเงื่อนไข จะต้องแนบเอกสาร แบบรับรองตนเอง (ไฟล์ .pdf)
 5. หนังสือรับรองหรือใบผ่านการอบรม *
  – เอกสารเพิ่มเติมตามที่แจ้งในแบบรับรองตนเอง (ไฟล์ .pdf) (ถ้ามี)
  กรณีหลักสูตรต่างประเทศและหลักสูตร 2 สถาบันจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้
  (โดยจัดทำเป็นไฟล์ .pdf และรวมไฟล์ทั้งหมดแนบมาพร้อมแบบรับรองตนเอง)
 6. รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Description) *
  – รายละเอียดของทุกรายวิชาที่ระบุใน Transcript (ไฟล์ .pdf)
 7. หลักฐานรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) *

หมายเหตุ
กรณีต้องการยกเว้นการเข้ารับการทดสอบความรู้ แนบหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่เพิ่มเติม