หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคำขอ
 • มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการ สภาวิศวกรกำหนด
 • มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 • ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น ซึ่งมิใช่ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร
 • ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรในการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคำขอตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร กำหนด
 • มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 • ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) ตาม link ด้านล่าง

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557