หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

 1. ระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาต และสาขาที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
 7. เลือก เข้ารับการทดสอบความรู้ หรือ ใช้หนังสือรับรองการทำงานฯ
  7.1 กรณีเข้ารับการทดสอบความรู้
         7.1.1 ชำระค่าทดสอบสอบความรู้
         7.1.2 เลือกรอบสอบและเข้ารับการทดสอบตามรอบที่เลือก สมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทั้ง 2 หมวดวิชา จึงจะสามารถเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมได้
  7.2 กรณีใช้หนังสือรับรองการทำงานฯ
         7.2.1 อัพโหลดหนังสือรับรองการทำงานฯ ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
         7.2.2 รอตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนดหรือไม่
         7.2.3 เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม
 8. ชำระค่าอบรมฯ พร้อมจองรอบอบรมและทดสอบความพร้อม
  – เมื่อสมาชิกเลือกรอบสอบอบรมทดสอบความพร้อมแล้ว สามารถเข้าอบรมด้วยการดู VDO ได้ทันที โดยสามารถดูล่วงหน้าได้ 7 วัน ก่อนถึงวันทดสอบความพร้อมฯ
  – เมื่อสมาชิกดู VDO ครบจำนวน 5 วิชาเรียบร้อยแล้ว จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความพร้อมฯ
 9. เข้ารับการทดสอบความพร้อม
 10. ชำระเงินค่าใบอนุญาตฯ
 11. รอรับใบอนุญาต

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร


หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบภาคีวิศวกรและอบรมทดสอบความพร้อม รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)
 2. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 1,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน
 3. กรณีที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) และ กรณีจบหลักสูตรต่างประเทศ ท่านจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา หากผลการตรวจผ่าน จึงจะสามารถสมัครสอบวัดความรู้ระดับภาคีวิศวกรได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก