หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)

  1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร หรือ ระดับวุฒิวิศวกร
  2. ใบอนุญาตไม่หมดอายุ ไม่อยู่ระหว่างพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต และไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)
  3. มีผลงานและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตรงตามสาขาเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานดีเด่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง