ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ– วางแผน ปรับปรุง และกำกับดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ– ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆขององค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ– ประสานงาน ติดต่อ บริษัท เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ– ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง พัฒนา และดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ,  Network, Server , Security และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง– จัดทำแผนบำรุงรักษา พร้อมบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำเอกสาร รายละเอียดขอบเขตงานของระบบ– สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค– กำกับดูแลเจ้าหน้าที่สนับสนุน– ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ– เพศชาย หรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

4 months ago
รับสมัครงาน

IT COE

23 Feb 2024

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 (ระบบการประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3,000 คน และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่ฯ ผ่านช่องทางที่สภาวิศวกรกำหนด) ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th อนึ่ง สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1303 หมายเหตุ ในการประชุมครั้งนี้ประธานที่ประชุมกำหนดวิธีนับเสียงลงมติทุกวาระการประชุม หรือในการขอความเห็นชอบต่าง ๆ ดังนี้ 1. จำนวนสมาชิกที่ลงคะแนน เห็นด้วย = […]

5 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

30 Jan 2024

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 72/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ได้แก่ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

3 Nov 2023

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

19 Oct 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

ตามที่สภาวิศวกรได้ มีประกาศ สภาวิศวกรที่ 2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention ได้แก่ บริษัท ออคโต้ โซลูชั่น จำกัด

9 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

26 Sep 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 และกำหนดชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

4 Sep 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Penetration Testing)

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 19/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566  นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing) ได้แก่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

29 Aug 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 16/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร” ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสภาวิศวกร และราคาที่ยื่นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด

11 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

10 Aug 2023

การขยายเวลาประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

ตามที่สภาวิศวกร ได้มีประกาศประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)” และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะทำงานจัดหาพัสดุ (ผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”) เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการยื่นซองประกวดราคาเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข […]

11 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

10 Aug 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 14/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร” ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  (Access Point) ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

11 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

25 Jul 2023
1 2 9