ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 72/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ได้แก่ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

4 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

3 Nov 2023

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

1 month ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

19 Oct 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

ตามที่สภาวิศวกรได้ มีประกาศ สภาวิศวกรที่ 2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention ได้แก่ บริษัท ออคโต้ โซลูชั่น จำกัด

2 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

26 Sep 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 และกำหนดชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

3 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

4 Sep 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Penetration Testing)

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 19/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566  นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing) ได้แก่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

3 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

29 Aug 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 16/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร” ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสภาวิศวกร และราคาที่ยื่นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด

4 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

10 Aug 2023

การขยายเวลาประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

ตามที่สภาวิศวกร ได้มีประกาศประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)” และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะทำงานจัดหาพัสดุ (ผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”) เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการยื่นซองประกวดราคาเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข […]

4 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

10 Aug 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 14/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร” ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  (Access Point) ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

4 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

25 Jul 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง“ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203  ในวันทำการ

5 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

14 Jul 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ     และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203  ในวันทำการ

5 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

3 Jul 2023
1 2 8