หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 (ระบบการประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3,000 คน และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่ฯ ผ่านช่องทางที่สภาวิศวกรกำหนด) ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th

อนึ่ง สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1303

หมายเหตุ ในการประชุมครั้งนี้ประธานที่ประชุมกำหนดวิธีนับเสียงลงมติทุกวาระการประชุม หรือในการขอความเห็นชอบต่าง ๆ ดังนี้

1. จำนวนสมาชิกที่ลงคะแนน เห็นด้วย = A
2. จำนวนสมาชิกที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย = B
3. จำนวนผู้ที่ลงคะแนน งดออกเสียง = C
4. จำนวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมคือ D = A + B + C

เอกสารประกอบ:

หมายเหตุ :
ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร จะได้รับ CPD 15 หน่วย