หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 16/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร” ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสภาวิศวกร และราคาที่ยื่นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น

สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด

Powered By EmbedPress