หน้าหลัก รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร

1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ :-

1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

6. มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง

2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน  1  อัตรา

ทักษะ/คุณสมบัติ :-

 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบปฏิบัติงาน Network และสามารถใช้โปรแกรม WordPress , vuejs ได้เป็นอย่างน้อย
 4. มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง

3. เจ้าหน้าที่ช่างอาคาร จำนวน  1  อัตรา

ทักษะ/คุณสมบัติ :-

 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานในงานระบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลงานระบบอาคาร อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในอาคารทั้งหมด
 5. สามารถปฏิบัติงานซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในอาคารได้
 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
 7. มีความเสียสละ อดทน และทุ่มเท

ติดต่อสมัครงานส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่

E-mail : hr@coe.or.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง

https://coe.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline 1303 ต่อ 202

Download ใบสมัครงาน

Download หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

เเบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ของผู้สมัครงาน

ยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน