หน้าหลัก การรับรองปริญญา ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร เพื่อรับรองปริญญาฯ

ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร เพื่อรับรองปริญญาฯ

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ แต่ละสาขา จะดำเนินการพิจารณาเอกสารขอรับรองปริญญาฯ แล้วเห็นว่าเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ จะนัดหมายตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ทั้งนี้สถาบันการศึกษาต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร

หากเอกสารขอรับรองปริญญาฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ อาจจะเสนอแนะให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมและยื่นเสนอใหม่ หรือ อาจปฏิเสธการรับรองปริญญาฯ

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ แต่ละสาขา ประชุมร่วมกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา

หากสถาบันการศึกษาที่ขอรับรองปริญญาฯ ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ แต่ละสาขา จะทำรายงานและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรต่อไป