หน้าหลัก รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย

รายชื่อองค์กรแม่ข่ายปัจจุบัน

ลำดับที่รหัสองค์กรแม่ข่ายชื่อหน่วยงาน
11000 สภาวิศวกร
สมาคมวิชาชีพ
22001สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
32002สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
42003สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
52004สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
62005สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
72006สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
82007สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
92009สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
102013สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคแห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
112017สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
122018สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
132019สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
142021สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
152022สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
162023มูลนิธิอาคารเขียวไทย
172025สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)
182028สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
192029สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
202030สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
212031สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
222033สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
232034สมาคมแอชเร่
242035สมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
252036สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
263001คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
273004คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
283005คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
293006คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

303007คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
313008คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
323010สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
333011คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
343012คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
353016สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
363020คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
373022คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
383023คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
393024คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเอกชน
404001คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
414002มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
424011มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
434012คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หน่วยงานราชการ
445001ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
455003มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
465005สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
475007สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
485009ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
495010กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
505011กรมทางหลวงชนบท
515012กรมชลประทาน
525013สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
535015กรมทางหลวง
545017กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
556001การไฟฟ้านครหลวง
566002การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
576003การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
586004การประปาส่วนภูมิภาค
596005การประปานครหลวง
บริษัทเอกชน
607005บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
617006บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
627010บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
637011บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
647012บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
657013บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
667016บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
677017บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
687018บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
697019ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด)
707020บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
717021บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
727022บริษัท ไทย บิม ยูสเซอร์ จำกัด
737023บริษัท ทริปเปิ้ลดับบลิว จำกัด
747024สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
757025บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
767026บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
777027บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
787028บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด

หมายเหตุ

  1. องค์กรแม่ข่ายที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ ถือว่าพ้นสภาพการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องของสภาวิศวกร
  2. กรณี องค์กรแม่ข่ายฯ ที่พ้นสภาพการเป็นองค์กรแม่ข่ายไปแล้ว หากประสงค์จะสมัครเป็น องค์กรแม่ข่ายอีกครั้ง ต้องดำเนินการขอสมัครใหม่ โดยอนุโลมให้ใช้รหัสองค์กรแม่ข่ายเดิม และกิจกรรมที่จัดขึ้นในระหว่างที่ไม่มีสถานภาพเป็นองค์กรแม่ข่ายไม่สามารถนำมาใช้นับคะแนนหน่วยความรู้ได้