หน้าหลัก รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย

รายชื่อองค์กรแม่ข่ายปัจจุบัน

ลำดับที่รหัสองค์กรแม่ข่ายชื่อหน่วยงาน
11000 สภาวิศวกร
สมาคมวิชาชีพ
22001สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
32002สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
42003สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
52004สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
62005สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
72006สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
82007สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
92009สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
102017สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
112018สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
122019สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
132021สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
142022สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
152023มูลนิธิอาคารเขียวไทย
162025สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)
172028สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
182029สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
192030สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
202031สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
212034สมาคมแอชเร่
222035สมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
232036สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)
242037สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
253001คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
263004คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
273005คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
283007คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
293008คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
303010สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
313011คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
323012คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
333016สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
343020คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
353022คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
363023คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
373024คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเอกชน
384001คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
394002มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
404011มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หน่วยงานราชการ
415001ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
425003มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
435005สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
445007สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
455008คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
465009ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
475010กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
485011กรมทางหลวงชนบท
495012กรมชลประทาน
505013สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
515015กรมทางหลวง
525017กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
536001การไฟฟ้านครหลวง
546002การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
556003การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
566004การประปาส่วนภูมิภาค
576005การประปานครหลวง
บริษัทเอกชน
587005บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
597006บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
607010บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
617011บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
627012บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
637013บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
647016บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
657017บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
667018บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
677019ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด)
687020บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
697021บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
707023บริษัท ทริปเปิ้ลดับบลิว จำกัด
717024สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
727025บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
737026บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
747027บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
757028บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด
767029บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

หมายเหตุ

  1. องค์กรแม่ข่ายที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ ถือว่าพ้นสภาพการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องของสภาวิศวกร
  2. กรณี องค์กรแม่ข่ายฯ ที่พ้นสภาพการเป็นองค์กรแม่ข่ายไปแล้ว หากประสงค์จะสมัครเป็น องค์กรแม่ข่ายอีกครั้ง ต้องดำเนินการขอสมัครใหม่ โดยอนุโลมให้ใช้รหัสองค์กรแม่ข่ายเดิม และกิจกรรมที่จัดขึ้นในระหว่างที่ไม่มีสถานภาพเป็นองค์กรแม่ข่ายไม่สามารถนำมาใช้นับคะแนนหน่วยความรู้ได้