หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศจังหวัดราชบุรีขอเชิญยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ประกาศจังหวัดราชบุรีขอเชิญยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดินระหว่าง กม.79+851-กม.99+769 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ตำบลท่าราบ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.35/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7304 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรี โดยแขวงทางหลวงราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ doh134 1 @doh.go. th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยจังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไชต์ www.doh.go.th และ www.sprocurement.go.th ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566