หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อันจะทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านพัสดุภาครัฐ

วันที่ 24- 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566