หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.รามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ม.รามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท จำนวน 3 สาขา

1) สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
2) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3)สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2567

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก