หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน) สำหรับพัฒนาบุคลากรทางภาคอุตสาหกรรมจำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาเทดโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโน โลยีสารสนเทศทางธุร กิจ, สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสดิกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น และสาขาการตลาดดิจิทัล ซึ่งทั้ง 9 สาขานี้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สามารถจัดการระบบการผลิต การขาย และการบริหารจัดการหน่วยงานได้เป็นอย่างดี พนักงานที่จบการศึกยาระดับ ปวส. หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตได้ และสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เรียนเป็นระบบ Block Course ทุกรายวิชาวิชา แต่ละรายวิชาสามารถรียนจบภายใน 4-5 สัปดาห์

นอกจากนี้สถาบันฯยังมีหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโน โลยีวิศวกรรม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาการบริหารแบบญี่ปุ่น, สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการจัดการระบบการผลิตและ โลจิสติกส์แบบถิ่น

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก