หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18)

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18)

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์วิจัย SIECON-SUT ระหว่างวันที่ 25, 26, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ได้เปิดโอกาสให้นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการจากนักวิชาการ วิศวกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างคอนกรีตในภาคสนาม รวมถึงการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ใช้คอนกรีต ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนกรีตเพื่อพัฒนาการก่อสร้างในประเทศไทย