หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management and Leadership for Executives Program) (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

  • อบรมวันเสาร์ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567
  • ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิซาการป้องกันประเทศ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันราชการบางส่วน
  • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-2676-5452 หรือ ร้อยเอกหญิง ปรินดา ภูคงเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 09-1915-6653

เอกสารประกอบ

  1. Poster ประชาสัมพันธ์ คลิก
  2. เอกสารแนะนำหลักสูตร คลิก
  3. ใบสมัคร คลิก