หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเชิญสมัครเข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเชิญสมัครเข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัคร
เข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของบุคคล

ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกฯ พร้อมลงนามและแนบเอกสารหลักฐาน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถส่งแบบฟอร์ม เพื่อเสนอขอรับการคัดเลือกมาที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารสำหรับขอรับการคัดเลือก คลิก