หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31
ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 (อบรมทุกวันพฤหัส)

วัตถุประสงค์ : มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีระยะเวลาการอบรมจำนวน 23 คร้ัง

กิจกรรมการฝึกอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอภิปราย กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย ณ ต่างจังหวัด และการศึกษาดูงานในประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร :
1. เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า (โปรดแนบคำสั่งแต่งตั้งประกอบการสมัคร)
2. เป็นผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer Assistant) (โปรดแนบคำสั่งแต่งตั้งประกอบการสมัคร)
3. ข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการท่านต้องมีอายุราชการคงเหลือมากกว่า 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จหลักสูตร (หรือ ครบกำหนดเกษียณอายุหลังจาก 21 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)

ค่าลงทะเบียน : 110,000 บาท/คน/หลักสูตร/รุ่น

ลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก