หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL Cloud)

สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL Cloud)

สำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative Court Lifelong Learning Cloud) หรือเรียกโดยย่อว่า “ALL Cloud” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง แบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ระบบเรียนออนไลน์ (e-Learning ระบบถ่ายทอดสด) (Live Streaming) ระบบสื่อการเรียนรู้ (Knowledge) ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e Book) และระบบสืบค้นหนังสือ (Library) สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ และทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันระบบเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ จำนวน 6 วิชา ได้แก่ 1) ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 2 คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 4) หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 5) คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และ 6) คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ เมื่อเรียนจบแต่ละวิชาและทำแบบทดสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับใบรับรองการอบรมฯ จากสำนักงานศาลปกครอง จึงขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ฯ ทั้ง 6 วิชา ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด โดยมีเอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบฯ ตามเอกสารแนบท้ายข้อความ