หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานศาลปกครองขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงานศาลปกครองขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงานศาลปกครองขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 มีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จำนวน 55 ราย พร้อมทั้งเชิญชวนบุคคลในแวดวงการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่นการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ส่งความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำช้อมูลประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น โดยอาจแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” สำนักงานศาลปกครอง สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า

“ความคิดเห็นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น”

2. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : sotoso_b@admincourt.go.th)

ประกาศ..