หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเผยแพร่วารสาร Good Governance(GG) on theMove ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม 2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเผยแพร่วารสาร Good Governance(GG) on theMove ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม 2566

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบราชการโดยการยกระดับประสิทธิภาพการบริการและการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับงานบริการภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำวารสาร Good Governance (GG) on the Move โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน