หน้าหลัก ประเภทกิจกรรม และการนับชั่วโมง

ประเภทกิจกรรม และการนับชั่วโมง

ประเภทกิจกรรม การนับจำนวนชั่วโมง และการให้น้ำหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ประเภทที่ 1 การศึกษาแบบเป็นทางการ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนหน่วยกิตที่มีผลการเรียนผ่าน (หน่วยกิตx15 ชม.)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : Transcript/ใบแสดงผลการศึกษา

หลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรม
การให้น้ำหนัก : 0.5
เอกสารประกอบการยื่น : Transcript/ใบแสดงผลการศึกษา

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่อบรม

สอบผ่าน
การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมอบรม

สอบไม่ผ่าน
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมอบรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่อบรม

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมอบรม

ประเภทที่ 2 การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

10 CPD Units ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : รายงานหรือคู่มือการทำงาน (สรุปเนื้อหาที่ได้จาการเรียนรู้ตัวเอง) ที่มีหัวหน้างานหรือวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรอง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่ศึกษาดูงาน ไม่เกิน 10 CPD Units ต่อครั้ง

การให้น้ำหนัก : 0.5
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการศึกษาดูงาน

ประเภทที่ 3 การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เข้าตามกำหนดการ

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมประชุม

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เข้าตามกำหนดการ

การให้น้ำหนัก : 1.5
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมประชุม

การให้น้ำหนัก : 1.5
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุม

ประเภทที่ 4 การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

สมาคมละ 5 CPD Units ต่อปี

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

10 CPD Units ต่อคณะ

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หนังสือแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

เป็นองค์กรแม่ข่าย 10 CPD Units ต่อคณะ
การให้น้ำหนัก : 1.5
เอกสารประกอบการยื่น : หนังสือแต่งตั้ง

ไม่เป็นองค์กรแม่ข่าย 10 CPD Units ต่อคณะ
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หนังสือแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

การขึ้นทะเบียน 10 CPD Units

การให้น้ำหนัก : 3.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการขึ้นทะเบียน

ประเภทที่ 5 กิจกรรมบริการวิชาชีพและวิชาการ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่ร่วมพิจารณา

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม ประกาศแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

10 CPD Units ต่อหลักสูตร

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : ประกาศแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมประชุม

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

10 CPD Units ต่อคณะ

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : ประกาศแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่ร่วมพิจารณา

ปริญญาตรี 5 CPD Units ต่อโครงงาน
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารการแต่งตั้ง

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 10 CPD Units ต่อโครงงาน
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารการแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

10 CPD Units ต่อโครงการหรือเรื่อง

การให้น้ำหนัก : 3.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแผนงานหรือโครงการ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

5 CPD Units ต่อโครงการ

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานการมอบหมายปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่ร่วมพิจารณา

หัวหน้างานหรือผู้สอนงาน 20 CPD Units ต่อโครงการ
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานการแสดงปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน 10 CPD Units ต่อโครงการ
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานการมอบหมายปฏิบัติงาน

ประเภทที่ 6 การมีส่วนร่วมในคณะที่ปรึกษาหรือเข้าร่วมทำวิจัยทางด้านวิศวกรรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

10 CPD Units ต่องาน

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หนังสือเชิญ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

10 CPD Units ต่องาน

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หนังสือเชิญ

ประเภทที่ 7 การสร้างสรรค์ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

คณะกรรมการหรือคณะทำงานร่างฯ 50 CPD Units ต่อเล่ม
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารตีพิมพ์ที่ระบุชื่อตนเองและวันที่ตีพิมพ์

คณะกรรมการหรือคณะทำงานประจำฯ 20 CPD Units ต่อเล่ม
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารตีพิมพ์ที่ระบุชื่อตนเองและวันที่ตีพิมพ์

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

บทความ 5 CPD Units ต่อหน้า
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารตีพิมพ์ที่ระบุชื่อตนเองและวันที่ตีพิมพ์

หนังสือหรือเอกสารทางวิชาชีพ 40 CPD Units ต่อเล่ม
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารตีพิมพ์ที่ระบุชื่อตนเองและวันที่ตีพิมพ์

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

บทความ 5 CPD Units ต่อหน้า
การให้น้ำหนัก : 1.5
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารตีพิมพ์ที่ระบุชื่อตนเองและวันที่ตีพิมพ์

หนังสือหรือเอกสารทางวิชาชีพ 40 CPD Units ต่อเล่ม
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารตีพิมพ์ที่ระบุชื่อตนเองและวันที่ตีพิมพ์

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

5 CPD Units ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : เอกสารตีพิมพ์ที่ระบุชื่อตนเองและวันที่ตีพิมพ์

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

5 CPD Units ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเป็นผู้ตรวจ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

5 CPD Units ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก : 1.5
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเป็นผู้ตรวจ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่บรรยายหรือสอน

การให้น้ำหนัก : 3.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเป็นวิทยากรหรือเอกสารมอบหมายการสอนการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่บรรยายหรือร่วมประชุม

การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเป็นวิทยากร

ประเภทที่ 8 การจดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

100 CPD Units ต่อสิทธิบัตร
50 CPD Units ต่ออนุสิทธิบัตร
50 CPD Units ต่อลิขสิทธิ์

การให้น้ำหนัก : 3.0
เอกสารประกอบการยื่น : สำเนาการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์

ประเภทที่ 9 นอกเหนือจากประเภทกิจกรรม 1-8

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมง

สอบผ่าน
การให้น้ำหนัก : 2.0
เอกสารประกอบการยื่น : รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม

ไม่มีสอบ/สอบไม่ผ่าน
การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

5 CPD Units ต่อครั้ง

การให้น้ำหนัก : 3.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

2 CPD Units ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก : 1.0
เอกสารประกอบการยื่น : หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

1.จำนวนหน่วยพัฒนา (CPD Units) หมายถึง ผลคูณของจำนวนชั่วโมงปฏิบัติกับน้ำหนัก

2.กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องที่เข้าร่วมในต่างประเทศ สามารถนำมานับเป็นหน่วยความรู้ได้

3.กิจกรรม 506 “จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม” ต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิศวกร ก่อนจัดกิจกรรม (กรณีฉุกเฉินสามารถขออนุมัติกิจกรรมย้อนหลังได้)

ประเภทที่ 6 การมีส่วนร่วมทางด้านวิศวกรรมในภาครัฐ และภาคเอกชน

การให้คำปรึกษา

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน

การให้น้ำหนัก 1.0

การทำวิจัย

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน

การให้น้ำหนัก 2.0