หน้าหลัก ประเภทกิจกรรม และการนับชั่วโมง

ประเภทกิจกรรม และการนับชั่วโมง

ประเภทกิจกรรม การนับจำนวนชั่วโมง และการให้น้ำหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

เอกสารเพิ่มเติม Download

ประเภทที่ 1 การศึกษาแบบเป็นทางการรต้องเข้าศึกษา/อบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด

หลักสูตรที่เรียนในวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย
(ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีใบที่ 2)
(ถ้าตรงสาขาที่ถือใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ 1.0 แต่ถ้าไม่ตรงให้ 0.5)

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมควบคุม

การให้น้ำหนัก 1.0

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอื่นๆ

การให้น้ำหนัก 1.0

หลักสูตรอื่นๆ เช่น MBA

การให้น้ำหนัก 0.5

หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กรแม่ข่ายหรือหน่วยงานใดๆ หรือในองค์กรของตนเอง ที่มีการสอบ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

กรณีสอบผ่าน
นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน

การให้น้ำหนัก 2.0

กรณีสอบไม่ผ่าน
นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน

การให้น้ำหนัก 1.0

หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กรแม่ข่ายหรือหน่วยงานใดๆ หรือในองค์กรของตนเอง ที่ไม่มีการสอบ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน

การให้น้ำหนัก 1.0

ประเภทที่ 2 การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ในงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง) โดยมีการจดบันทึกสรุปด้วยการทำเป็นรายงาน หรือคู่มือการทำงานแสดงเป็นผลงาน แต่ละเรื่องจะต้องได้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชา หรือวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

เรื่องละไม่เกิน 10 PDU/CPD Units

การให้น้ำหนัก 1.0

การศึกษาดูงาน (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่ศึกษาดูงาน โดยไม่นับเวลาเดินทาง กิจกรรมละไม่เกิน 10 PDU/ CPD Units

การให้น้ำหนัก 1.0

ประเภทที่ 3 การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ

การเข้าฟังการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพภายในประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนา หรือประชุม

การให้น้ำหนัก 1.0

การเข้าประชุมในคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการ หรือวิชาชีพ ภายในประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าประชุม

การให้น้ำหนัก 1.0

การเข้าฟังการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพระหว่างประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนา หรือประชุม

การให้น้ำหนัก 1.5

การเข้าประชุมในคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการ หรือวิชาชีพระหว่างประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าประชุม

การให้น้ำหนัก 1.5

ประเภทที่ 4 การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ

การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ไม่นับรวมการเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 5 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม

การให้น้ำหนัก 1.0

การเป็นกรรมการสภาวิศวกร หรือกรรมการสมาคมทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรืออนุกรรมการของสภาวิศวกร

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม

การให้น้ำหนัก 2.0

การเป็นอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในสมาคมทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

กรณีเป็นองค์กรแม่ข่าย นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม

การให้น้ำหนัก 1.5

กรณีที่ไม่ใช่องค์กรแม่ข่าย นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม

การให้น้ำหนัก 1.0

ประเภทที่ 5 กิจกรรมบริการวิชาชีพ

การพิจารณาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (กรรมการต่างๆ โดยเน้นทางวิชาการในมหาวิทยาลัย)

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่ร่วมพิจารณา

การให้น้ำหนัก 2.0

การเป็นกรรมการของหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพที่ตั้งขึ้น

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 หลักสูตร

การให้น้ำหนัก 2.0

การมีส่วนร่วมในการกำหนดและตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด และตรวจสอบหลักสูตร

การให้น้ำหนัก 2.0

การพิจารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิคในงานต่างๆ เช่น การพิจารณาและแก้ไขกฎกระทรวงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 คณะต่อปี

การให้น้ำหนัก 2.0

เป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัยนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในกรณีต่างมหาวิทยาลัยเท่านั้น

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามโครงงาน
(ปริญญาตรี ให้ 5 ชั่วโมง ต่อโครงงาน)
(ปริญญาโท/เอก ให้ 10 ชั่วโมง ต่อโครงงาน)

การให้น้ำหนัก 1.0

จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน

การให้น้ำหนัก 1.0

ประเภทที่ 6 การมีส่วนร่วมทางด้านวิศวกรรมในภาครัฐ และภาคเอกชน

การให้คำปรึกษา

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน

การให้น้ำหนัก 1.0

การทำวิจัย

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน

การให้น้ำหนัก 2.0

ประเภทที่ 7 การสร้างสรรค์ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (code of practice)

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 5 ชั่วโมงต่อหน้าของผู้ทำ และ
นับ 2 ชั่วโมงต่อหน้าของผู้ตรวจ
(ตามสัดส่วนของตนเอง)

การให้น้ำหนัก 1.0

การทำวิจัย การนำเสนอ และการเขียนบทความของงานวิจัยลงในวารสารแบบที่ต้องมีการตรวจทาน การเขียนหนังสือ หรือเอกสารทางวิชาชีพ ภายในประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 5 ชั่วโมง ต่อหน้าของบทความ
40 ชั่วโมง ต่อเล่มของหนังสือ

การให้น้ำหนัก 1.0

การทำวิจัย การนำเสนอ และการเขียนบทความของงานวิจัยลงในวารสารแบบที่ต้องมีการตรวจทานการเขียนหนังสือ หรือเอกสารทางวิชาชีพต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 5 ชั่วโมง ต่อหน้าของบทความ
นับ 40 ชั่วโมง ต่อเล่มของหนังสือ

การให้น้ำหนัก 1.5

การทำวิจัย การนำเสนอ และการเขียนบทความทางวิชาชีพ ลงในวารสารแบบที่ไม่ต้องมีการตรวจทาน

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 5 ชั่วโมง ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก 1.0

การตรวจ และปรับแก้บทความของผู้อื่น ในประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 5 ชั่วโมง ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก 1.0

การตรวจและปรับแก้บทความของผู้อื่น ต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับ 5 ชั่วโมง ต่อเรื่อง

การให้น้ำหนัก 1.5

การเป็นวิทยากรในการอบรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่ให้การอบรม

การให้น้ำหนัก 3.0

การเป็นวิทยากรในการสัมมนา และการประชุมทางวิชาการ

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

นับตามจำนวนชั่วโมงที่ให้การสัมมนา

การให้น้ำหนัก 1.0

ประเภทที่ 8 การจดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง

100 ชั่วโมง ต่อสิทธิบัตร
50 ชั่วโมง ต่ออนุสิทธิบัตร
50 ชั่วโมง ต่อลิขสิทธิ์

การให้น้ำหนัก 3.0

ประเภทที่ 9 นอกเหนือจากประเภทกิจกรรม 1-8

กิจกรรมพัฒนาความรู้ประกอบวิชาชีพตามแนบท้ายประกาศสภาวิศวกรกำหนด

หมายเหตุ

1.จำนวนหน่วยพัฒนา (PDU/CPD Units) หมายถึง ผลคูณของจำนวนชั่วโมงปฏิบัติกับน้ำหนัก

2.สูงสุด หมายถึง จำนวนหน่วยพัฒนา (PDU/CPD Units) สูงสุดที่วิศวกรสามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ในแต่ละปี

3.กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องที่เข้าร่วมในต่างประเทศ สามารถนำนับเป็นหน่วยความรู้ได้ โดยจะพิจารณาให้เป็นการ
เฉพาะราย

4.กิจกรรม 506 “จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม” ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
ก่อนจัดกิจกรรม (กรณีฉุกเฉินสามารถขออนุมัติกิจกรรมย้อนหลังได้)