การขอเป็นองค์กรแม่ข่าย

1. คุณสมบัติขององค์กรแม่ข่าย

1)  มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบันการสอนและการฝึกอบรม หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ด้านวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

2)  มีหน่วยงาน ฝ่าย หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เป็นหลัก

3) มีระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม สำหรับสื่อสารกับสภาวิศวกร

4)  มีศักยภาพในการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพ สามารถสนับสนุนการจัดหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐานอย่างเหมาะสม

2. อำนาจหน้าที่ขององค์กรแม่ข่าย

1) ออกหนังสือรับรองการได้รับหน่วยความรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐานที่ตนจัดขึ้น

2) รายงานแผนงานประจำปีต่อสภาวิศวกร โดยระบุการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่จะดำเนินการ และกำหนดหน่วยความรู้

3) รับผิดชอบในการจัดทำระบบการรับรอง และกำหนดหน่วยความรู้ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

4) บันทึกข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐาน และจำนวนหน่วยความรู้ที่แต่ละบุคคลได้รับเข้าสู่ระบบของสภาวิศวกรอย่างถูกต้อง

5) ต้องรักษามาตรฐานการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน โดยยินยอมให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาวิศวกรเข้าตรวจประเมิน

6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาวิศวกรมอบหมาย

3. ขั้นตอนการสมัครเป็นองค์กรแม่ข่าย

1) ยื่นคำขอสมัครเป็นองค์กรแม่ข่ายผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร Link

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 

1.1) หัวข้อกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปีนับจากปีที่สมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.2) หนังสือจัดตั้งหรือรับรองการจดทะเบียนหน่วยงาน

1.3) แผนการดำเนินงานประจำปีที่สมัคร

1.4) แผนผังองค์กรส่วนงานที่รับผิดชอบ

1.5) ตัวอย่างหนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร

1.6) รายละเอียดอื่น ๆ เช่น โบว์ชัวร์ รูปถ่ายการจัดกิจกรรม เป็นต้น

2)  สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลให้องค์กรแม่ข่ายทราบ