หน้าหลัก เกี่ยวกับสภาวิศวกร นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5

วิสัยทัศน์

“สภาวิศวกรเป็นองค์กรหลักทางด้านวิศวกรรมและเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ”

นโยบาย

 1. ด้านการประกอบวิชาชีพ
  • ปลุกจิตสำนึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ
  • ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร และการต่ออายุใบอนุญาต
  • การรับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสำหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม
  • ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและรับรองเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
  • ส่งเสริมกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาต
 2. ด้านองค์กร
  • พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและคุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 3. ด้านการศึกษา
  • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน
  • ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 4. ด้านต่างประเทศ
  • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ
  • พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล
 5. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
  • มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแก่ภาครัฐในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ที่เป็นประเด็นสาธารณะ
  • ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน