หน้าหลัก สิทธิพิเศษของสมาชิก โครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

โครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในมาตรา 7(3) สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก ฯลฯ ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายในการจัดให้มีการประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกสภาวิศวกร

 1. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร
 1. สมาชิกสภาวิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ
 2. สมาชิกสภาวิศวกรที่มีอายุไม่เกิน 85 ปี

เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ การจ่ายค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตจะจ่ายตามลำดับทายาทดังต่อไปนี้ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร (แล้วแต่กรณี) แต่หากไม่มีทายาทตามลำดับที่แจ้งไว้ผู้จัดการมรดกจะเป็นผู้ได้รับค่าสินไหมแทน

การเรียกร้องผลประโยชน์และเอกสาร

(1). กรณี เสียชีวิต

       สมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกสภาวิศวกรเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

เอกสารผู้เอาประกันภัย 

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสมาชิก สภาวิศวกรและใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ 

2. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระบุการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด กรอกโดยผู้รับประโยชน์ 

3. สำเนาใบมรณบัตร, สำเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออกให้ 

4. สำเนาบันทึกประจาวันตำรวจเกี่ยวกับคดี และ ผลการสรุปคดี รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

5. สำเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา หรือ สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมตำรวจ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรายงาน รับรองโดยหน่วยงานที่ออกให้ 

6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีการประทับตรา “ตาย” เรียบร้อยแล้วรับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน, สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน 

7. ประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิตในครั้งนั้นๆ (ถ้ามี) 

8. รูปถ่ายงานฌาปนกิจศพ (ถ้ามี) 

9. หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางบริษัทมีจำเป็นต้องขอเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมได้อย่างถูกต้อง

10. คัดฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว

เอกสารผู้รับประโยชน์

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์

2. สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้เอาประกันภัยมีการสมรส)

(**ก่อนเตรียมหรือนำส่งเอกสารให้ติดต่อตัวแทนก่อน หรือติดต่อตัวแทนเมื่อเกิดเหตุ**)

(2). กรณี การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

       สมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claims Form)
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินและ/หรือสำเนาใบแจ้งหนี้ที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
 3. สำเนาใบรายงานแพทย์
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธ.ธกส.) เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
 7. ประวัติการรักษาในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นๆ

ตัวแทน : คุณเอณัฐฐา จิตรเป้งทรัพย์

บริษัท : บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 082-456-5651, 091-445-6516

ส่งคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : aynaththa.jps@hotmail.com

 1. สมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) หรือผู้รับผลประโยชน์จัดส่งเอกสารผ่านตัวแทน
 2. ระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงยื่นเอกสารไม่เกิน 365 วัน
 3. บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน
 4. ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากบริษัท 15 – 30 วันทำการ
 5. ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

ติดต่อผู้ดูแลโครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1303 ต่อ 224
pr@coe.or.th