หน้าหลัก สิทธิพิเศษของสมาชิก โครงการช่วยเหลือครอบครัวเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

โครงการช่วยเหลือครอบครัวเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

 1. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาวิศวกร
 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม
 1. สมาชิกสภาวิศวกรที่มีสมาชิกภาพปกติก่อนเสียชีวิต
 2. เสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นหลักฐานเพื่อขอรับสวัสดิการช่วยเหลือฯ
 1. โทรศัพท์แจ้งที่สภาวิศวกร หรือยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม หรือการทราบข้อมูลจากสื่อต่างๆ พร้อมขอทราบชื่อผู้ติดต่อ สถานที่จัดงานฯ ที่อยู่
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร และเสนอหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกรพิจารณา
 3. หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดส่งพวงหรีด ในการบำเพ็ญกุศลศพ ไปถึงสถานที่จัดงาน
 4. กรณี งานบำเพ็ญกุศลศพได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ใช้แบบคำขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก สภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรมในการขอรับเงินพร้อมแนบสำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
 1. ญาติผู้เสียชีวิตยื่นร้องขอด้วยตนเองที่ : สำนักงานสภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 2. ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ : สำนักงานสภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซอง “ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม”)
 3. ส่งคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pr@coe.or.th
 1. แบบคำขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม
 2. พร้อมสำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือแสดงตัวคู่สมรสหรือทายาทหรือบิดามารดาผู้ยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม

ติดต่อผู้ดูแลโครงการช่วยเหลือครอบครัวเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1303 ต่อ 224
pr@coe.or.th