คณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม เข้าการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม และคุณณัฐพล ประชาเสรี  ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

10 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

29 Aug 2023

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานการออกแบบอาคารรวมถึงแบบก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม และคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร เป็นผู้พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

7 Jul 2023

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE)

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

12 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

30 Jun 2023

สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8

สภาวิศวกรได้จัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8 โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร ผู้ตรวจสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการไต่สวน คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

12 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Jun 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

12 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Jun 2023

สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร นำทีมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์ เป็นการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังชุมชนที่ขาดแคลน กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนยากไร้ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Jun 2023

คณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อม ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้เข้าพบผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสภาวิศวกรและสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

19 May 2023

อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนการใช้มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร “Building Energy Code : BEC ดีต่อโลก ดีต่อคุณ”

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ร่วมงานแถลงข่าว ความร่วมมือสนับสนุนการใช้มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร “Building Energy Code : BEC ดีต่อโลก ดีต่อคุณ” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันอังคาร 25 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

26 Apr 2023

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการและพาเยี่ยมชมอาคาร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Apr 2023

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าการศึกษาดูงานกระบวนการ BIM มาใช้ในการออกแบบอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าการศึกษาดูงานกระบวนการ BIM มาใช้ในการออกแบบอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Apr 2023
1 4 5 6 12