หน้าหลัก การรับรองปริญญา การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ

การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ

สถาบันการศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือนำส่งข้อมูล
  • ลงนามโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร โดยระบุ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้ประสานงาน
 2. เล่มเอกสารจำนวน 1 ชุด (หน้า-หลัง) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
  • แบบการตรวจ (CHECKLIST) สำหรับการรับรองปริญญาฯ ของสาขาที่ยื่นขอ โดยให้สถาบันการศึกษาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสภาวิศวกร
  • การขอรับรองปริญญาฯ (แบบคำรับรองตนเอง Self-Declaration) ทุกสาขา ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวอย่างเอกสารขอรับรองปริญญาฯ พร้อมจัดทำ bookmark ในไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.2)
  • คู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเคมี (Lab1, 2)
  • รายละเอียดคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 1 – 5
 3. ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น Word และ PDF ลงใน แฟลชไดรฟ์