หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งไปยังสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยถือประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ คลิก