หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ….

          เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประโยชน์ต่อการให้การบริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศ รวมถึงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อตกลงยอรับร่วมอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน จึงได้ประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งข้อ 5 และข้อ 10 ของข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้หลักเกณฑ์ ประเภท และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด จึงเห็นสมควรกำหนดรายละเอียดงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมที่จะขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเข้ารับการทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ  
          ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป
          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/GMig3LM553hyc5Rt6