หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

          เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสภาวิศวกร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิศกร เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิม รวมถึงกำหนดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร เพื่อป้องกันปัญหากรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ 

          ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/ZvxVU6kv5UBrJJg5A