หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม

          เนื่องจากพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และสมควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม สภาวิศกรจึงเห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    
          ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป
          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/55LxQp24YonSz6KCA